Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2009
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2009

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 24 maart 2009, houdende de vaststelling van een aan telers van en handelaren in bloembollen op te leggen heffing voor het oogstjaar 2009 (Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2009)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 17 maart 2009:
Besluit:
1.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 1 en artikel 3:1, en de werkwijze zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Verordening PT algemene bepalingen 2007.
3.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
4.
Deze verordening is niet van toepassing indien het betreft:
a. bloembollen, waarvan wordt aangetoond door overlegging van aankoopnota's dat deze in Nederland zijn geïmporteerd en nadien niet in Nederland zijn opgeplant;
b. transacties waarbij partijen groen te velde worden verhandeld en die de koper direct accepteert en waarvan hij het telen voortzet.
1.
De koper en verkoper van bloembollen, waaronder tevens dient te worden verstaan de zelftelende broeier als bedoeld in artikel 10 van deze verordening, zijn aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
De heffing is verschuldigd ten behoeve van de algemene kosten van het productschap, alsmede ten behoeve van promotionele- en marketingactiviteiten, kwaliteits-, arbeids- en milieuaangelegenheden en technisch onderzoek.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met in achtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
1.
Ter uitvoering van artikel 2 doen de koper en verkoper bij het productschap aangifte van de door hen gekochte, respectievelijk verkochte bloembollen.
2.
De opgave als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Soort Periode waarin behandelkosten worden berekend Prijs in €
Gladiool April tot en met september 2,90 / 1000 stuks
Hyacint Vanaf december 15,80 / 1000 stuks
Iris Gehele jaar 4,80 / 1000 stuks
Lelie April tot en met september 14,20 / 1000 stuks
Narcis Vanaf december 0,15 / kg
Tulpen Vanaf december 4,80 / 1000 stuks
1.
De heffing die de koperen verkoper van bloembollen zijn verschuldigd, wordt over iedere transactie opgelegd.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt:
voor de verkoper: 1,0 % van het factuurbedrag.
voor de koper: 1,0 % van het factuurbedrag.
Voor de zelftelende broeier: 1,0% van de verkoopwaarde.
3.
Het factuurbedrag is het bedrag van de factuur, exclusief de behandelingskosten en exclusief de kosten kleinverpakkingsmateriaal.
4.
Indien op de factuur de behandelingskosten niet apart zijn vermeld, worden de volgende bedragen als behandelingskosten aangemerkt:
1.
Degene die bloembollen verkoopt of heeft verkocht door tussenkomst van een veiling, is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,0 % van het factuurbedrag.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing wordt door de verkoper betaald aan de desbetreffende veiling, die - voor het productschap - het heffingsbedrag inhoudt op de aan de verkoper toekomende koopsom.
De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overgemaakt. Door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.
4.
Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.
1.
Degene die bloembollen koopt of heeft gekocht door tussenkomst van een veiling is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,0 % van het factuurbedrag.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt door de koper betaald aan de desbetreffende veiling, die daartoe - voor het productschap - het heffingsbedrag inhoudt. De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overgemaakt. Door deze betaling voldoet de koper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.
4.
Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen verkoopt, is verplicht: 1,0% van het factuurbedrag van de door hem aldus verkochte bollen aan de desbetreffende kopers door te berekenen.
1.
Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen koopt is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,0 % van het factuurbedrag.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de koper te worden betaald aan de desbetreffende verkoper, die daartoe namens het productschap het betrokken heffingsbedrag in rekening brengt bij de koper en de aldus geïncasseerde heffing, aan het productschap afdraagt.
4.
Door deze betaling voldoet de koper aan de heffingsplicht als bedoeld in het eerste lid .
Het derdelid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van het ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.
5.
Indien en voor zover daartoe termen aanwezig zijn, kan bij de toepassing van het eerste lid als factuurbedrag worden aangemerkt de marktwaarde van de desbetreffende bloembollen op het tijdstip van koop.
1.
Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen verkoopt is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,0% van het factuurbedrag.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de verkoper te worden afgedragen aan het productschap tezamen met de bij de koper geïncasseerde heffing volgens artikel 8, derde lid.
4.
Door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht als bedoeld in het eerste lid. Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.
5.
Indien en voor zover daartoe termen aanwezig zijn, kan bij de toepassing van het eerste lid als factuurbedrag worden aangemerkt de marktwaarde van de desbetreffende bloembollen op het tijdstip van verkoop.
1.
Degene die bloembollen afkomstig uit eigen kraam aanwendt voor de teelt van bolbloemen is over die bloembollen aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt: 1,0% van de verkoopwaarde van de desbetreffende bloembollen.
3.
De verkoopwaarde van de bloembollen wordt door het PT vastgesteld op basis van de gemiddelde verkoopprijzen in het betreffende oogstjaar.
1.
Degene die aantoont:
a. dat hij door hem in een verkoopseizoen ingekochte bloembollen in datzelfde seizoen door tussenkomst van een veiling heeft doorverkocht, en
b. dat de over deze inkoop en verkoop op grond van de bepalingen van deze verordening verschuldigde vakheffing door de veiling aan het productschap is overgemaakt, kan restitutie van de betaalde vakheffing ontvangen van het productschap.
2.
De restitutie bedraagt het vakheffingspercentage bij aankoop, vermeerderd met het vakheffingspercentage bij verkoop, berekend over het verkoopfactuurbedrag van de bloembollen.
3.
Aanvragen tot restituties dienen bij het productschap te worden ingediend binnen twee jaar na de datum van de betaling van de betreffende bloembollen.
4.
Iedere bij het PT geregistreerde bloemkweker die bloembollen heeft aangekocht om deze aan te wenden in zijn bloemkwekerijbedrijf ter verkrijging van een oogst aan bolbloemen, ontvangt van het PT een restitutie ten bedrage van 0,65% van het aankoopfactuurbedrag van de desbetreffende bloembollen.
5.
Bij wijze van overgangsregeling bestaat de mogelijkheid deze restitutie aan te vragen tot een half jaar na de datum van inwerkingtreding van de wijzigingsverordening, of zoveel later dat in ieder geval binnen drie jaar na de datum van de betaling van de desbetreffende bloembollen restitutie wordt gevraagd. Tot restitutie als bedoeld in het vorige lid wordt slechts overgegaan indien de desbetreffende bloemkweker aan en ten genoegen van het PT aantoont:
a. dat hij ingevolge het bepaalde in de artikelen 6 en/of 8 van deze verordening ofwel via de veiling, ofwel via de desbetreffende teler, ofwel rechtstreeks de vakheffing aan het PT heeft betaald;
b. en dat hij de uit die bloembollen verkregen bolbloemen al dan niet door tussenkomst van een bloemenveiling heeft verkocht;
c. en dat hij de over die bolbloemen bij verkoop verschuldigde vakheffing bloemkwekerijproducten heeft voldaan.
Artikel 12 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
In die gevallen dat de heffing niet is voldaan op de wijze bedoeld in de artikelen 5, derde lid, 6, derde lid, 8, derde lid, en artikel 9, derde lid, vindt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt deze door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
Artikel 13 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
Artikel 14 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Een koper of verkoper van bloembollen wordt geacht, indien hij bloembollen door tussenkomst van een veiling verhandelt, aan zijn verplichtingen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 ten aanzien van de op vorenbedoelde wijze verhandelde producten te hebben voldaan, indien hij de desbetreffende veiling heeft gemachtigd namens hem aan het productschap de door hem verschuldigde heffing te voldoen en de verschuldigde heffing door het productschap is ontvangen.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 16 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 17 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2009.
Zoetermeer, 24 maart 2009
voorzitter
secretaris