Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT vakheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2011
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT vakheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 10 november 2010, houdende de vaststelling van een vakheffing voor de kweker en importeur van bloemkwekerijproducten (Verordening PT vakheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2011)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 12 oktober 2010;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2012]
a. bloemkwekerijproducten : I. siergewassen, II. teeltmateriaal, III. hydrocultuur, IV. bloemzaden;
b. extreme toegevoegde waarde : inkoopwaarde van sierpotten/ijzerwerken,verfmateriaal voor het verven van bloemen en luxe verpakkingen en of andere luxe verfraaiingen, met uitzondering van de arbeidskosten;
c. hydrocultuur : siergewassen die bestemd zijn voor gebruik in plantenbakken of potten, waarbij de plant met zijn wortels houvast heeft in poreuze korrels in een bak of pot, met daarin een laag water en voedingsstoffen;
d. importeren : bloemkwekerijproducten in Nederland invoeren of inklaren;
e. invoerwaarde : de CIF waarde van de in Nederland ingeklaarde uit derde landen afkomstige bloemkwekerijproducten met uitzondering van bloemzaden onder aftrek van: I. luchtvrachtkosten boven EU grondgebied volgens bijlage 25 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93, en II. ClF waarde van bloemkwekerijproducten bestemd voor doorteelt binnen eigen bedrijf;
f. kweken : I. het ter verkrijging van een oogst brengen, hebben of houden in een al dan niet overdekt groeimedium van bloemkwekerijproducten, II. het ter bevordering van het verkrijgen van een oogst verrichten van alle wijzen van behandelen, bewerken, beschermen, bewaren en verzorgen van bloemkwekerijproducten, III. het oogsten van bloemkwekerijproducten, of IV. het doen kweken van bloemkwekerijproducten;
g. omzet : het totaal van de bruto verkoopfactuurbedragen exclusief BTW van het zelfgekweekte bloemkwekerijproduct onder aftrek van: I creditnota's, voorzover deze betrekking hebben op de verrekening van schade of kwaliteitsverlies of indien deze achteraf zijn opgemaakt voor de verrekening van kwantumkortingen, I. extreme toegevoegde waarde, voorzover deze onderdeel is van de omzet en aantoonbaar in de administratie, II. royalty's, voor de kwekersrechthouder voorzover dit inkomsten zijn en voor de vermeerderaar voorzover hij als licentiehouder royalty's direct aan de kwekersrechthouder afdraagt, en III. afschrijving van dubieuze debiteuren, voorzover deze in de jaarrekening zijn afgeschreven;
h. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
i. siergewassen : gewassen voor de sier in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van: I. winterharde houtgewassen in hun geheel voor zover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen zonder wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd, II. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan, III. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en IV. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;
j. teeltmateriaal : planten en plantendelen met uitzondering van bloemzaden die bestemd zijn om voor de teelt van bloemkwekerijproducten, of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden;
k. veiling : een organisatie die bemiddelt bij aan- en verkopen van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal.
1.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 1:1 en artikel 3:1, en de werkwijze beschreven in hoofdstuk 3 van de Verordening PT algemene bepalingen 2009.
3.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt voorts verstaan onder:
1.
De ondernemer is jaarlijks over de door hem gekweekte voor zover door hem verhandelde en over de door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten een heffing verschuldigd.
2.
De heffing bedoeld in het eerste lid, is verschuldigd ten behoeve van activiteiten als: promotie en marketing, innovatie en onderzoek, kwaliteitszaken, milieuaangelegenheden, arbeid en sector public relations alsmede ten behoeve van de algemene kosten van het productschap.
3.
De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
1.
Ter uitvoering van artikel 2 doet de ondernemer bij het productschap aangifte van de door hem gekweekte voor zover door hem verhandelde bloemkwekerijproducten en van de door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten in het betreffende kalenderjaar.
2.
De opgave bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier of via elektronische aangifte, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2012]
Ondernemers kunnen verzoeken tot het doen van een gezamenlijke aangifte. Hiervoor dient te worden aangetoond dat:
a. een financiële, organisatorische en economische verwevenheid bestaat tussen de ondernemingen binnen de voorgenomen eenheid, en
b. eik van de ondernemingen te beschouwen is als zelfstandig ondernemer.
1.
De heffing die de ondernemer is verschuldigd over de door hem gekweekte voor zover door hem verhandelde bloemkwekerijproducten, wordt berekend over de omzet gerealiseerd in het betreffende kalenderjaar.
2.
De heffing die de ondernemer is verschuldigd over de door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten wordt berekend over de invoerwaarde in het betreffende kalenderjaar.
3.
De in het eerste en tweede lid bedoelde heffing wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet respectievelijk de invoerwaarde en bedraagt voor:
4.
Voor de teelt van bloemzaden wordt bij de berekening en oplegging van de heffing als basis het areaal genomen. Het tarief voor bloemzaden is € 0,34 / are.
5.
Het tarief voor teeltmateriaal geldt alleen voor die ondernemer die aantoont dat hij bij een gecertificeerde keuringsinstelling binnen de EU is geregistreerd en teeltmateriaal onder toezicht van die keuringsinstelling heeft verhandeld. Voor Nederland is dit de NAK-Tuinbouw. Indien niet door een gecertificeerde instelling is gekeurd dan geldt het tarief voor siergewassen.
1.
De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer na afloop van het betreffende kalenderjaar.
2.
Indien geen aangifte is gedaan kan de ondernemer een ambtshalve heffing worden opgelegd.
3.
Nadat door de ondernemer alsnog aangifte is gedaan, wordt de ambtshalve heffing verrekend met de op basis van deze aangifte verschuldigde heffing.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2012]
Indien uit ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een ambtshalve schatting, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
Indien een ondernemer aantoont dat zijn omzet geheel of gedeeltelijk door tussenkomst van de Nederlandse veiling is geschied en dat over deze omzet reeds een voorschot aan de veiling is betaald, wordt dit betaalde voorschot in mindering gebracht op de berekende heffing ingevolge artikel 5.
2.
In de in het eerste lid bedoelde situatie wordt op de ingevolge artikel 5 over veilingtransacties berekende heffing een korting toegepast ter hoogte van 5%.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
2.
Deze gegevens worden slechts gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2012]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2012]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2011.
Zoetermeer, 10 november 2010
voorzitter
secretaris