Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT Uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Doel
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 3. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2014.

Verordening PT Uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool 2007

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 februari 2007, houdende de vaststelling van uitlekgewichten voor verduurzaamde champignons en zuurkool (Verordening PT Uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool 2007)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op de artikelen 93, 95, 102, 104 en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op artikel 14, lid 3 van het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen en
gelet op de artikelen 3, 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 15 februari 2007;
Besluit
Artikel 1
bijlagen 1 2
a. champignons: de eetbare afgesneden vruchtlichamen (hoed en steel) van Agaricus-soorten;
b. verduurzaamde champignons: champignons, welke door middel van een warmtebehandeling en/of diepvriezen langer houdbaar zijn gemaakt;
c. zuurkool: gesneden witte kool (Brassica oleracea) welke na vermenging met zout of een verzadigde oplossing van zout een spontane melkzuurvergisting heeft ondergaan;
d. verpakkingseenheid: het verpakkingsmateriaal waarin de verduurzaamde champignons of zuurkool, alvorens zij ten verkoop worden aangeboden aan de verbruiker, zijn verpakt en waarin de verduurzaamde champignons of zuurkool zodanig geheel of ten dele bedekt zijn, dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast;
e. verhandelen: het ter aflevering in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen of afleveren;
f. fabrikant: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld en die champignons of witte kool verduurzaamt;
g. bijlagen: de bij deze verordening behorende en .
1.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Artikel 2
Het doel van de verordening is door het vaststellen van het uitlekgewicht de consument bescherming te bieden tegen praktijken die concurrentievervalsend zouden uitwerken.
a. Het in deze verordening bepaalde is alleen van toepassing op verduurzaamde champignons en zuurkool, die in Nederland door fabrikanten wordt gefabriceerd.
b. Het beginsel van wederzijdse erkenning van producten, die op rechtmatige wijze gefabriceerd zijn of in de handel worden gebracht in andere lidstaten van de EU of staten, die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte en Turkije, blijft onverminderd van kracht.
c. Het bepaalde in de bijlagen is niet van toepassing indien het betreft verduurzaamde champignons of zuurkool in combinatie met meer dan 15 gewichtsprocenten andere eet- of drinkwaren, met uitzondering van water.
Artikel 4
Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn strafbare feiten.
Artikel 5
De Verordening PT Verduurzaamde champignons 2000 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT Uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool 2007.
Deze verordening, de toelichting en de daarbij behorende bijlagen worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
Zoetermeer, 20 februari 2007
voorzitter
secretaris