Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2011
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Retributieplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2011

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 25 januari 2011 houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Tuinbouw ressorterende ondernemers, die groenten en fruit naar Japan exporteren, op te leggen retributie (Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2011)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op de artikelen 95 en 126 tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 7 december 2010;
Besluit:
1.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1:1 en 3:1 en de werkwijze zoals beschreven in paragraaf 3 van de Verordening PT algemene bepalingen 2009.
1.
De exporteur van groenten en fruit is over de door hem naar Japan uitgevoerde groenten en fruit aan het productschap jaarlijks een retributie verschuldigd.
2.
De retributie bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd ten behoeve van de financiering van controles van groenten en fruit die naar Japan worden uitgevoerd.
3.
De retributie bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing indien de exporteur op andere wijze de kosten heeft vergoed.
1.
Ter uitvoering van artikel 2 doet de exporteur van groenten en fruit aangifte bij het productschap van de tijd gedurende welke de door hem naar Japan uitgevoerde hoeveelheden groenten en fruit zijn gecontroleerd.
2.
De opgave bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.
3.
Wanneer de exporteur het Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit heeft gemachtigd de in het eerste lid bedoelde gegevens aan het productschap te verstrekken. hoeft de opgave bedoeld in het tweede lid, niet te geschieden.
1.
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op basis van de tijd gedurende welke de uit te voeren groenten en fruit onderworpen zijn geweest aan een controle als bedoeld in artikel 3, eerste lid.
2.
De tijd, welke is gemoeid met de controle, wordt afgerond op de tijdseenheid van een kwartier. Per kwartier is een retributie van € 35 verschuldigd.
3.
De exporteur en de keurmeester ondertekenen allebei de verklaring waaruit blijkt gedurende hoeveel tijd de keurmeester één of meerdere partijen groenten en fruit heeft gekeurd, uitgedrukt in eenheden van een kwartier.
4.
Indien een exporteur één of meer verklaringen niet heeft ondertekend, is artikel 5 van overeenkomstige toepassing.
1.
De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie vindt plaats na afloop van het kwartaal waarover de retributie verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de exporteur van groenten en fruit van een retributienota.
2.
In afwijking van het eerste lid kan de exporteur van groenten en fruit een voorlopige retributie worden opgelegd tot het bedrag waarop de retributie vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige retributie wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde retributie.
Artikel 6
lndien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een voorlopige retributie als bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde retributie aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2011.
Zoetermeer, 25 januari 2011
voorzitter
secretaris