Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2009
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichtingen en verbodsbepalingen
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2009

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van d.d. 11 november 2008, houdende regels omtrent de reiniging van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2009)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 12 en 13 van de Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw 2003;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 30 september 2008;
gehoord de Commissie voor hovenierswerkzaamheden d.d. 2 oktober 2008;
gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten d.d. 9 oktober 2008;
gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten d.d. 13 oktober 2008;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 28 oktober 2008.
Besluit:
1.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 1:1 van de Verordening PT algemene bepalingen 2007.
3.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
b. gewasbeschermingsmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, op de verpakking waarvan de vermelding voorkomt: "Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven".
1.
De ondernemer, die gewasbeschermingsmiddelen toepast, dient te beschikken over apparatuur, welke voldoet aan de voorschriften opgenomen in de bijlage , dan wel over apparatuur, welke voldoet aan de specificaties, als waaraan een typegoedkeuring is gegeven door de in de voornoemde bijlage genoemde instantie.
2.
De ondernemer, die gewasbeschermingsmiddelen toepast, is verplicht de verpakking daarvan, onmiddellijk en aansluitend op de lediging ervan in de spuitapparatuur, te reinigen met de apparatuur, als bedoeld in het eerste lid, en volgens de methode, genoemd in de bijlage .
3.
Het is de ondernemer verboden een of meer ledige verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen aanwezig te hebben, welke meer dan 0,01% van het gewicht van het middel, oorspronkelijk aanwezig in de verpakking, bevat.
4.
Van de verplichtingen, genoemd in het eerste en tweede lid, kan worden afgeweken ingeval gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast door middel van hand- of rugspuitapparatuur niet een tankinhoud van ten hoogste 21 liter, mits de in de bijlage voorgeschreven reinigingsmethode wordt gevolgd en onverminderd het bepaalde in het derde lid.
1.
Met de in artikel 2 bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel is geproduceerd in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoet.
2.
Met de in artikel 2 bedoelde typegoedkeuring wordt gelijkgesteld een typegoedkeuring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, welke goedkeuring is afgegeven op basis van onderzoekingen die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoen.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de sectorcommissies, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
2.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de sectorcommissies, het gestelde in de bijlage wijzigen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
4.
Het bestuur verleent op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.
Artikel 5
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 6
Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding is verkregen, hoger is dan € 135,-, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 11.250,-.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kunnen tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.
2.
Het bevoegde tuchtgerecht is het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.
3.
De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld, zijn:
a. berisping;
b. geldboete van ten hoogste € 4.500,-;
c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;
d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Vanaf de in het eerste lid genoemde datum wordt de " Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2007 " (in werking getreden op 12 augustus 2007) niet langer toegepast.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2009.
Zoetermeer, 11 november 2008
vice-voorzitter
secretaris