Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichtingen en verbodsbepalingen
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2007

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van d.d. 27 maart 2007, houdende regels omtrent de reiniging van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2007)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikelen 93, 95, 102, 104, 106 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 12 en 13 van de Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw 2003;
gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten d.d. 9 november 2005;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 17 november 2005;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 22 november 2005;
gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten d.d. 8 februari 2006; en
gehoord de Commissie voor hovenierswerkzaamhden d.d. 12 april 2006.
Besluit:
Artikel 1
artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962
a. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
b. gewasbeschermings- middelen gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in , op de verpakking waarvan de vermelding voorkomt: ‘Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven’.
1.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 1:1 van de Verordening PT algemene bepalingen 2006.
3.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
1.
De ondernemer, die gewasbeschermingsmiddelen toepast, dient te beschikken over apparatuur, welke voldoet aan de voorschriften, opgenomen in de bijlage , dan wel over apparatuur, welke voldoet aan de specificaties, als waaraan een typegoedkeuring is gegeven door de in de voornoemde bijlage genoemde instantie.
2.
De ondernemer, die gewasbeschermingsmiddelen toepast, is verplicht de verpakking daarvan, onmiddellijk en aansluitend op de lediging ervan in de spuitapparatuur, te reinigen met de apparatuur, als bedoeld in het eerste lid, en volgens de methode, genoemd in de bijlage .
3.
Het is de ondernemer verboden een of meer ledige verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen aanwezig te hebben, welke meer dan 0,01% van het gewicht van het middel, oorspronkelijke aanwezig in de verpakking, bevat.
4.
Van de verplichtingen, genoemd in het eerste en tweede lid, kan worden afgeweken ingeval gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast door middel van hand- of rugspuitapparatuur met een tankinhoud van ten hoogste 21 liter, mits de in de bijlage voorgeschreven reinigingsmethode wordt gevolgd en onverminderd het bepaalde in het derde lid.
1.
Met de in artikel 2 bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel is geproduceerd in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoet.
2.
Met de artikel 2 bedoelde typegoedkeuring wordt gelijkgesteld een typegoedkeuring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, welke goedkeuring is afgegeven op basis van onderzoekingen die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoen.
1.
Het bestuur kan bij besluit nadere voorschriften vaststellen ter uitvoering van het bepaalde in deze verordening.
2.
Het bestuur kan bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
3.
Het bestuur kan bij besluit het gestelde in de bijlage wijzigen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
4.
Een besluit als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
5.
Het bestuur verleent op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.
Artikel 5
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen , voor zover deze handelingen verichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kunnen tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld, zijn:
a. berisping;
b. geldboete van ten hoogste € 4.500,–;
c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;
d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.
Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding is verkregen, hoger is dan € 1.135,–, kan een geldboete worden opgelegd ten hoogste van € 11.250,–.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2007.
Deze verordening, de daarbij behorende toelichting en de bijlage zullen worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 27 maart 2007.
voorzitter
secretaris