Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT registratie en erkenning telersverenigingen groenten en fruit 2001
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Registratie
+ § 3. Erkenning
+ § 4. Medewerking en Controle
+ § 5. Sancties
+ § 6. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 27 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 februari 2010.

Verordening PT registratie en erkenning telersverenigingen groenten en fruit 2001

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 27 november 2001, houdende regels ter zake van de erkenning van telersverenigingen in de sector groenten en hit (Verordening PT registratie en erkenning telersverenigingen groenten en fruit 2001) Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
op voorstel van de sectorcommissie Groenten en Fruit;
gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 (Pb. 1996, L. 297/1-28);
gelet op Verordening (EG) nr. 412197 (Pb. 1997, L. 62/16-25);
gelet op Verordening (EG) nr. 478/97 (Pb. 1997, L. 75/4-6);
gelet op artikel 1, sub VI, van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen;
gelet op de artikelen 93, 96, 98 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 14 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In deze verordening wordt verstaan onder: Verordening nr. 2200/96 Verordening (EG) nr. 2200/96 Verordening nr. 412/97 Verordening (EG) nr. 412/97 Verordening (EG) nr. 2200/96 Verordening nr. 609/2001 Verordening (EG) nr. 609/2001 Verordening (EG) nr. 2200/96 Verordening (EG) nr. 411/97 Verordening nr. 2200/96 Verordening nr. 2200/96 Verordening nr. 2200/96
a. productschap : het Productschap Tuinbouw;
b. bestuur : het bestuur van het productschap;
c. : , van de Raad van de Europese Unie van 28 oktober 1996, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit;
a. : , van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 maart 1997, tot vaststelling van toepassingsbepalingen van van de Raad voor wat de erkenning van telersverenigingen betreft;
e. : , van de Commissie van 18 maart 2001 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van van de Raad voor wat de operationele programma's, de actiefondsen en de toekenning van communautaire financiële steun betreft, en tot intrekking van ;
f. telersvereniging : een telersvereniging die overeenkomstig artikel 11, van is erkend dan wel een erkende groepering van telersverenigingen als bedoeld in artikel 16, derde lid van ;
g. actiefonds : een fonds als bedoeld in artikel 15 van ;
h. meerjarenplan : de beleidsvisie van de telersvereniging op de korte en middellange termijn, welke onder andere het personeelsbeleid, de investeringsplannen, de financiële prognoses, de kwaliteit van de producten en milieumaatregelen omvat.
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.

§ 2. Registratie

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Het productschap houdt een register bij van in Nederland gevestigde telersverenigingen.
2.
Het register bevat ten aanzien van iedere telersvereniging de volgende gegevens: -
de (handels) naam;-
het adres;-
de rechtsvorm van de onderneming waarin zij haar bedrijf uitoefent, en-
de erkenningsstatus.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Iedere telersvereniging is verplicht de op haar bedrijf betrekking hebbende gegevens als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bij het productschap in te dienen door middel van een door het productschap te verstrekken registratieformulier.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Iedere telersvereniging is verplicht elke wijziging ten aanzien van de gegevens als bedoeld in artikel 2, tweede lid, alsmede elke statutenwijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het productschap te melden.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Iedere telersvereniging, die door het productschap is erkend, is verplicht het productschap jaarlijks, na de vaststelling daarvan, een exemplaar toe te sturen van haar jaarrekening en/of jaarverslag.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.

§ 3. Erkenning

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Een telersvereniging dient bij het productschap een aanvraag tot erkenning in.
2.
De aanvraag tot erkenning dient tenminste vergezeld te gaan van de volgende documenten: -
statuten van de telersvereniging;-
uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;-
lijst van aangesloten leden van de telersvereniging;-
jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren van de telersvereniging;-
meerjarenplan, en-
voor zover een actiefonds is gevormd: een bankafschrift, waaruit blijkt dat een actiefonds is opgericht.
3.
Het productschap beslist op de aanvraag tot erkenning binnen drie maanden nadat het verzoek tot erkenning is ingediend.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Ten aanzien van het beheer en het functioneren van een telersvereniging is het niet toegestaan dat een of meer leden van de betrokken telersvereniging van hun macht of invloed misbruik maken.
2.
Ter waarborging van het eerste lid worden bij de aanvraag tot erkenning de statuten, de stemverhouding en de organisatie van de telersvereniging op dit punt beoordeeld en wordt bij de jaarlijkse controle hieraan aandacht besteed.

§ 4. Medewerking en Controle

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Telersverenigingen zijn verplicht de door of namens het productschap gegeven aanwijzingen op te volgen alle terzake gewenste nadere inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Telersverenigingen verlenen alle door met de controle of uitvoering van deze verordening belaste instanties gevraagde medewerking welke voor een goede uitvoering en controle op de onderhavige verordening noodzakelijk is.
2.
In het kader van de in het eerste lid genoemde verplichting kunnen controles ter plaatse worden verricht.

§ 5. Sancties

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 10
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien blijkt dat een erkende telersvereniging niet heeft voldaan aan één of meer in deze verordening gestelde voorwaarden en voorschriften, kan:Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
a. het productschap de betrokken telersvereniging een waarschuwing geven; de telersvereniging wordt dan in de gelegenheid gesteld om het verzuim te herstellen binnen een door het productschap gestelde termijn;
b. het productschap besluiten de erkenning van de telersvereniging in te trekken, wanneer het verzuim niet of niet op tijd wordt hersteld.
Artikel 11
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien blijkt dat een erkende telersvereniging opzettelijk dan wel door grove nalatigheid onjuiste informatie heeft verstrekt, kan het productschap besluiten de erkenning van de betrokken telersvereniging in te trekken.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 12
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Overtredingen van het bepaalde in deze verordening zijn strafbare feiten.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.

§ 6. Slotbepalingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 13
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Verordening PT Registratie en Erkenning Telersverenigingen groenten en fruit 1997 is ingetrokken.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 14
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicaties in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 15
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening wordt aangehaald als: verordening PT registratie en erkenning telersverenigingen groenten en fruit 2001.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Zoetermeer, 27 november 2001
voorzitter
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
secretaris