Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Onderwerp van de verordening
+ § 3. Strafbepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d, 24 september 2002, houdende de vaststelling van kwaliteitsvoorschriften voor appelmoes (Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;
gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 14 tot en met 18 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie voor Groenten en Fruit, d.d. 12 september 2002;
BESLUIT:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: bijlagen A B C D E
a. Productschap : het Productschap Tuinbouw;
b. Bestuur : het bestuur van het productschap;
c. Appelmoes : vruchtenpuree welke waar verkregen is door appelen of appelen met ten hoogste 10% van het totale vruchtgewicht aan andere vruchten, zeer fijn te verdelen en met suikers te mengen en welke waar een refractometer waarde heeft van tenminste 18%;
d. Verpakkingseenheid : het verpakkingsmateriaal waarin appelmoes alvorens zij ten verkoop wordt aangeboden aan de verbruiker, is verpakt en hetwelk de appelmoes zodanig bedekt dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast;
e. Verhandelen : het ter aflevering in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen of afleveren;
f. Bijlagen : de bij deze verordening behorende , , , en .
1.
Het is verboden appelmoes te verhandelen, waar van de aanduidingen omtrent de aard en de hoedanigheden van het product op de verpakking niet in overeenstemming zijn met de werkelijke inhoud.
1.A
Wanneer andere vruchten dan appelen worden gebruikt, dient dit gebruik te worden vermeld in de ingrediëntendeclaratie.
2.
Het is aan de fabrikanten verboden appelmoes te verhandelen, indien die appelmoes niet voldoet aan de bepalingen vervat in de bijlagen.
1.
Op appelmoes, dat rechtmatig in een van de andere lidstaten van de Europese Unie in het verkeer is gebracht, is deze verordening niet van toepassing.
1.A Het beginsel van wederzijdse erkenning van producten, die op rechtmatige wijze zijn gefabriceerd of in de handel worden gebracht in andere Lidstaten van de EU of staten, die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, blijft onverminderd van kracht.
2.
Het bepaalde in artikel 2, tweede lid, is niet van toepassing op appelmoes voor zover aanwezig op niet voor de verbruiker toegankelijke verkoopplaatsen, indien deze kennelijk bestemd zijn voor de uitvoer.
Artikel 4
De bij of krachtens deze verordening gestelde regelen zijn bindend, zowel voor de in het eerste als voor de in het tweede lid van artikel 102 van de Wet op de bedrijfsorganisatie bedoelde natuurlijke en rechtspersonen.
1.
Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn strafbare feiten.
2.
Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kunnen tuchtrechtelijk worden afgedaan.
1.
Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en in verband daarmede bevoegd:
a. omtrent de in deze verordening geregelde onderwerpen nadere voorschriften te geven;
b. voor bepaalde gevallen of groepen gevallen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde gehele of gedeeltelijke vrijstelling of ontheffing te verlenen;
c. aan een vrijstelling of ontheffing een of meer voorwaarden te verbinden.
2.
Indien een of meer aan een vrijstelling of ontheffing verbonden voorschriften niet of niet tijdig worden nagekomen, wordt de vrijstelling of ontheffing geacht niet te zijn verleend.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.
2.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juni 2003, treedt zij in werking de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 5 bepaalde.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003.
Deze verordening, de daarbij behorende toelichting en bijlagen worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 24 september 2002
voorzitter
secretaris