Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2007

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 juni 2006, houdende de vaststelling van een heffing op verduurzaamde producten voor het jaar 2007 (Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2007)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
Gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
Gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 20 juni 2006;
Besluit:
Artikel 1
bijlage
a. het verduurzamen: alle handelingen met betrekking tot groenten en fruit waardoor deze producten, al dan niet voorlopig, langer houdbaar worden;
b. de fabrikant: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin fruit, groenten, of daaruit verkregen producten worden verduurzaamd;
c. de omzet: de verkoopwaarde af fabriek van de door de fabrikant gedurende een kalenderjaar verduurzaamde groenten en fruit, met uitzondering van de in de bij deze verordening behorende genoemde producten;
1.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 1:1 en artikel 3:1, en de werkwijze zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Verordening PT algemene bepalingen 2003.
3.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
1.
De fabrikant is jaarlijks aan het productschap een heffing verschuldigd ten behoeve van onder andere aangelegenheden als milieuprojecten, onderzoek, kwaliteitscontrole en afietbevordering, alsmede de algemene kosten van het productschap.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd door de voorzitter, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
Artikel 3
a. verduurzaamde groenten en fruit: 0,15%, en
b. verduurzaamde champignons: 0,35%.
1.
De heffing die de fabrikant is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag omzet over het kalenderjaar 2007.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet en bedraagt ten hoogste voor:
Artikel 4
De hoogte van de heffing als bedoeld in artikel 3 wordt door middel van een besluit van het bestuur vastgesteld, waarbij voor verschillende hoogten van de omzet verschillende percentages kunnen worden vastgesteld.
1.
De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door de voorzitter door middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2.
In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
Artikel 6
De voorzitter kan, indien hem uit te zijner beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming niet in overeenstemming blijkt met de werkelijkheid, een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens herzien en opnieuw opleggen
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2007.
De verordening, de toelichting en de bijlage wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 6 juli 2006
voorzitter
secretaris