Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2008
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 25 maart 2008 houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen op te leggen heffing voor de export van bloembollen naar Japan, voor het oogstjaar 2008 (Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2008)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 18 maart 2008;
Besluit:
Artikel 1
a. bloembollen : bollen of knollen van bloemgewassen;
b. oogstjaar : de periode van 1 juni 2008 tot en met 31 mei 2009.
1.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en artikel 3:1 en de werkwijze zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Verordening PT algemene bepalingen 2007.
3.
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
De exporteur van bloembollen is over de door hem naar Japan uitgevoerde bloembollen aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd ten behoeve van de financiering van de controles van de bloembollen, die naar Japan worden uitgevoerd.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
1.
Ter uitvoering van artikel 2 doet de exporteur van bloembollen aangifte bij het productschap van de door hem naar Japan uitgevoerde hoeveelheden bloembollen.
2.
De opgave als bedoeld in het vorige lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.
1.
De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag hoeveelheid product ten behoeve van de export naar Japan.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor:
3.
Het bestuur van het productschap kan door middel van een besluit een kortingspercentage verlenen ten aanzien van de heffing als bedoeld in het tweede lid.
Artikel 5
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening, wordt aangehaald als: Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2008.
Deze verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 25 maart 2008
vice-voorzitter
secretaris