Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 26 april 2005, houdende de vaststelling van aan telers van bloembollen op te leggen heffing ter bestrijding van de ziekte Ditylenchus dipsaci (Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw; gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 15 februari 2005;
BESLUIT:
Artikel 1
a. bloembollen: gele krokussen, tulpen en narcissen;
b. oogstjaar: de periode van 1 juni 2005 tot en met 31 mei 2006
1.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2.
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 1:1 en artikel 3:1, en de werkwijze zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Verordening PT algemene bepalingen 2003.
3.
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
De teler van bloembollen is na een daartoe strekkend besluit van het bestuur een heffing aan het productschap verschuldigd over het oogstjaar 2005, ten behoeve van de bestrijding van de ziekte Ditylenchus dipsaci.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
3.
Uiterlijk voor 1 december 2005 neemt het bestuur door middel van een besluit, met inachtneming van artikel 4, tweede lid, een besluit of en tot welk bedrag een heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd.
1.
Indien een besluit als bedoel in artikel 2, derde lid is genomen doet de teler bij het productschap aangifte van de in oogstjaar 2005 beplante oppervlakte van de door hem geteelde bloembollen
2.
De teler doet bij het productschap aangifte van het in oogstjaar 2005 beplante oppervlakte op het "Registratieformulier beplante oppervlakte bloembollen".
1.
De heffing die de teler is verschuldigd, wordt opgelegd naar het grondoppervlak waarop de bloembollen worden geteeld.
2.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor:
3.
Heffingen beneden de € 22,50 worden niet opgelegd.
Artikel 5
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005.
Deze verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 26 april 2005
voorzitter
secretaris