Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2009
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. De keuringseisen
+ § 4. Overige bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 23 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 22 maart 2013.

Verordening PT gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2009

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 11 november 2008, inhoudende de vaststelling van regels ten aanzien van het gebruik van verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen (Verordening PT gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2009)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op artikel 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw,
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 30 september 2008;
gehoord de Commissie voor hovenierswerkzaamheden, d.d. 2 oktober 2008;
gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten, d.d. 9 oktober 2008;
gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 13 oktober 2008;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 28 oktober 2008.
Besluit:
Artikel 1
artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
a. gewasbeschermingsmiddel: een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in .
b. verdeelapparatuur: mechanisch voortbewogen apparatuur voor het verdelen van gewasbeschermingsmiddelen, bestemd voor bovengrondse volveldsbehandelingen in buitenteelten, die een overwegend neerwaartse dan wel een overwegend zijwaartse dan wel een overwegend schuin opwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligt
c. lidstaat: staat, niet zijnde Nederland, die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Unie
1.
In deze verordening worden de begripsbepalingen van de Verordening PT algemene bepalingen 2007 gehanteerd.
2.
Deze verordening verstaat onder:
1.
Het is de ondernemer verboden bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen op een gewas of op de grond, gebruik te maken van verdeelapparatuur.
2.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:
a. verdeelapparatuur die is goedgekeurd door een instantie als bedoeld in artikel 3 en waarvan de ondernemer een geldig keuringsbewijs kan overleggen;
b. verdeelapparatuur, in gebruik door een ondernemer ineen lidstaat, die in die lidstaat is gekeurd en die blijkens het ter zake van deze keuring afgegeven schriftelijk bewijs voldoet aan de eisen die die lidstaat stelt aan verdeelapparatuur;
c. verdeelapparatuur die niet ouder is dan driejaar, te bewijzen aan de hand van de factuur.
1.
Namens het bestuur keurt, dan wel laat de in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, bedoelde instantie, verdeelapparatuur keuren op eisen gesteld aan verdeelapparatuur, zoals opgenomen in de bijlage.
2.
Het keuringsbewijs wordt door de instantie, namens het productschap, aan de ondernemer afgegeven.
3.
De geldigheidsduur van het keuringsbewijs is drie jaren na datum van afgifte daarvan.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de sectorcommissies, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
2.
De voorzitter is bevoegd namens het bestuur, bij besluit, gehoord de sectorcommissies, het gestelde in de bijlagen te wijzigen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
4.
Het bestuur kan op schriftelijk verzoek van een ondernemer ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.
Artikel 5
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.
Artikel 6
Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding is verkregen, hoger is dan € 1.135,=, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 11.250,=.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kunnen tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.
2.
Het bevoegde tuchtgerecht is het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.
3.
De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld, zijn:
a. berisping;
b. geldboete van ten hoogste € 4.500,=;
c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;
d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2009.
Zoetermeer, 11 november 2008
vice-voorzitter
secretaris