Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2011, houdende de vaststelling van een bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012 (Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit, d.d. 3 november 2011;
BESLUIT:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikel 3 artikel 3, lid 4, onderdeel a en b van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw
productschap : Productschap Tuinbouw;
bestuur : bestuur van het productschap;
voorzitter : voorzitter van het productschap;
secretaris : secretaris van het productschap;
braakland : de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend oogstjaar niet worden beteeld;
contractteelt : de teelt van gewassen en producten ingevolge een overeenkomst waarbij het teeltrisico ligt bij de teler;
cultuurgrond : beteelde grond, braakland, grond die gemoeid is met het gebruik van een groeimedium met behulp waarvan de in genoemde groenten en fruit kunnen worden geteeld, of de ten tijde van het tijdvak als genoemd in de Regeling Landbouwtelling nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet;
gemeten maat : de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;
groenten en fruit : producten als bedoeld in ;
ondernemer : de afzonderlijke natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin de teelt van groenten en fruit wordt uitgeoefend;
omzet : bruto omzet per kalenderjaar;
telen : het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen;
uitgangsmateriaal : opkweekmateriaal voor groentenplanten zowel onder glas als in open grond, alsmede groentezaden m.u.v. aardbeiplanten.
1.
De ondernemer die een onderneming drijft waarin groenten en fruit worden geteeld, is verplicht aan het productschap een heffing te betalen over het kalenderjaar 2012. Uit de opbrengst van deze heffing worden activiteiten ten behoeve van de teelt van groenten en fruit gefinancierd.
2.
De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstrekte gegevens, of op basis van de bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2009 aan het productschap verstrekte gegevens.
1.
De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik.
2.
Deze heffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per productgroep uitgedrukt in de genoemde eenheid vermenigvuldigd met het genoemde tarief in Euro en bedraagt voor:
3.
Aan de ondernemer die uitgangsmateriaal teelt wordt een heffing opgelegd uitgedrukt in een percentage van de omzet. De heffing bedraagt 0,068% van de omzet in 2012 van het geteelde uitgangsmateriaal.
1.
Bij de vaststelling van de in artikel 3, tweede lid, genoemde heffing wordt onder cultuurgrond mede verstaan de cultuurgrond die:
a. zaai- of pootklaar is gehuurd;
b. als overig los land is gehuurd;
c. in gebruik is ontvangen, of
d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
2.
Bij het vaststellen van de heffing per productgroep wordt een gedeelte van een hectare of een are afgerond tot een veelvoud van respectievelijk een are en een centiare.
1.
De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in of na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.
2.
In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
Artikel 6
Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
2.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
1.
Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.
2.
Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.
3.
Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, treedt deze verordening in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012.
Zoetermeer, 14 november 2011
secretaris
voorzitter