Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2010
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2010

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 11 november 2009, houdende de vaststelling van een bijzondere heffing groenten en fruit teelt 2010 (Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2010)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 20 oktober 2009.
Besluit:
1.
Deze verordening verstaat onder:
2.
Deze verordening is niet van toepassing op de teelt van uien
1.
De ondernemer die een onderneming drijft waarin groenten en fruit worden geteeld, is verplicht aan het productschap jaarlijks een heffing te betalen. Uit de opbrengst van deze heffing worden projecten ten behoeve van de teelt van groenten en fruit gefinancierd.
2.
De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit verstrekte gegevens, of op basis van de bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2007 aan het productschap verstrekte gegevens.
1.
De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik, een en ander overeenkomstig de volgende artikelen. De heffing wordt berekend naar de oppervlakte van de bij onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
2.
Aan de ondernemer die uitgangsmateriaal teelt, wordt een heffing opgelegd over de grondslag omzet en bedraagt 0,068%.
1.
Voor de toepassing van artikel 3.1 wordt onder de bij de onderneming behorende cultuurgrond mede verstaan de cultuurgrond die:
a. zaai- of pootklaar is gehuurd;
b. als overig los land is gehuurd;
c. in gebruik is ontvangen, of
d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
2.
Cultuurgrond wordt gerekend naar de gemeten maat.
3.
De belasting van gedeelten van groepen met als eenheid hectare of are is evenredig aan de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare of are worden naar beneden afgerond, tot een veelvoud van respectievelijk are en centiare.
1.
De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in of na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.
2.
In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
2.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
1.
Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.
2.
Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.
3.
Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuurde betreffende ontheffing intrekken.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2010.
Zoetermeer, 11 november 2009
voorzitter
secretaris