Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2010
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2010

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 11 november 2009, houdende de vaststelling van een bijzondere heffing handel groenten en fruit handel 2010 (Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2010)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 20 oktober 2009;
Besluit:
1.
Deze verordening verstaat onder:
2.
Met ondernemer wordt gelijk gesteld een natuurlijke of rechtspersoon die groenten en fruit van Nederlandse telers of uit 3 e landen aankoopt en deze zonder tussenkomst van andere handelaren verkoopt aan consumenten. Voor de aankoopwaarde handel wordt in dat geval uitsluitend in aanmerking genomen hetgeen op deze wijze van Nederlandse telers of uit 3 e landen is aangekocht.
1.
De ondernemer die een onderneming drijft, met als activiteit het verhandelen of bewerken van groenten en fruit, is verplicht jaarlijks aan het productschap een heffing te betalen. Uit de opbrengst van deze heffing worden projecten ten behoeve van de handel in groenten en fruit gefinancierd.
2.
In afwijking van het eerste lid, is deze verordening niet van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin de handel in noten wordt uitgeoefend.
3.
De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan het productschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2009 , verstrekte gegevens.
1.
Aan de ondernemer wordt de heffing opgelegd naar de grondslag “aankoopwaarde handel”. Aan de ondernemer die groenten en fruit bewerkt wordt de heffing ook opgelegd naar de grondslag “aankoopwaarde handel”. Indien groenten en fruit zijn aangekocht uit derde landen dient gebruik te worden gemaakt van de CIF-waarde. De heffing wordt uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde en bedraagt 0,03%.
2.
In afwijking van het eerste lid, wordt de heffing voor de handel in uien opgelegd over het aantal aangekochte netto kilogrammen. De heffing wordt uitgedrukt in euro per kg uien en bedraagt € 1,65 per 100.000 kg.
3.
De heffing voor de handel ten behoeve van de afzetbevordering van uien bedraagt € 25,00 per 100.000 kg, en is voor 50% verschuldigd door degene die uien aankoopt bij Nederlandse telers en voor 50% verschuldigd door degene die uien exporteert.
1.
De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.
2.
In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
2.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
1.
Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.
2.
Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.
3.
Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Deze verordening treedt in werking op 1 april 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2010.
Zoetermeer, 11 november 2009
voorzitter
secretaris