Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 24 maart 2009, houdende de vaststelling van een bijzondere heffing groenten en fruithandel 2009 (Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 24 februari 2009.
Besluit:
1.
Deze verordening verstaat onder:
2.
Met ondernemer wordt gelijk gesteld een natuurlijke of rechtspersoon die groenten en fruit van Nederlandse telers of uit 3 e landen aankoopt en deze zonder tussenkomst van andere handelaren verkoopt aan consumenten. Voor de aankoopwaarde handel wordt in dat geval uitsluitend in aanmerking genomen hetgeen op deze wijze van Nederlandse telers of uit 3 e landen is aangekocht.
3.
Deze verordening is niet van toepassing op de handel in noten.
1.
De ondernemer die een onderneming drijft, met als activiteit het verhandelen of bewerken van groenten en fruit, is verplicht jaarlijks aan het productschap een heffing te betalen. Uit de opbrengst van deze heffing worden projecten ten behoeve van de handel in groenten en fruit gefinancierd.
2.
De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan het productschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2007 , verstrekte gegevens.
1.
Aan de ondernemer wordt de heffing opgelegd naar de grondslag “aankoopwaarde handel”. Aan de ondernemer die groenten en fruit bewerkt wordt de heffing ook opgelegd naar de grondslag “aankoopwaarde handel”. Indien groenten en fruit zijn aangekocht uit derde landen dient gebruik te worden gemaakt van de CIF-waarde. De heffing wordt uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde en bedraagt 0,03%.
2.
In afwijking van het eerste lid, wordt de heffing voor de handel in uien opgelegd over het aantal aangekochte netto kilogrammen. De heffing bedraagt € 14,15 per 100 ton aangekochte uien.
1.
De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het betreffende kalenderjaar 2009 en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.
2.
In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
2.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
1.
Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.
2.
Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.
3.
Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Deze verordening treedt in werking op 1 april 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 april 2009, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 april 2009.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2011]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009.
Zoetermeer, .... 2009
voorzitter
secretaris