Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 11 november 2008 houdende regels over de bestrijding van aardappelmoeheid (Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009)
Het bestuur van het productschap tuinbouw,
gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 30 september 2008;
gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten d.d. 9 oktober 2008;
gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten d.d. 13 oktober 2008;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 28 oktober 2008
Besluit:
1.
In deze verordening worden de begripsbepalingen van de Verordening PT algemene bepalingen 2007 gehanteerd.
2.
Deze verordening verstaat onder:
a. aardappelplanten: planten van de soort Solanum Tuberosum;
b. perceel: een tot een tuinbouwonderneming behorende oppervlakte grond in eigendom of in gebruik.
1.
Het is de ondernemer verboden aardappelplanten te telen in de volle grond op een perceel, gelegen in een daartoe in bijlage 1 aangewezen gebied.
2.
De in het eerste lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op basis van de " Regeling aanwijzing gebieden, terreinen en planten aardappelmoeheid ", aangewezen gebieden of terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van het aardappelcyste-aaltje is aangetoond of wordt vermoed.
1.
Het is een ondernemer verboden aardappelplanten te telen op een perceel, waarop zich binnen de twee aan dat tijdstip voorafgaande kalenderjaren zulke planten hebben bevonden.
2.
Het verbod gesteld in het eerste lid is niet van toepassing op de teelt van aardappelplanten op een perceel gelegen in daartoe in bijlage 2 aangewezen gebieden, mits voldaan wordt aan de in die bijlage gestelde regelen.
Artikel 4
Het bestuur kan vrijstelling verlenen van één of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
1.
Door het bestuur kan in bijzondere gevallen op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing worden verleend van het in de artikelen 2, eerste lid of artikel 3 bepaalde.
Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
2.
Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer een retributie van € 50,= is voldaan.
Artikel 6
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is tevens mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover zij handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 7
Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding is verkregen, hoger is dan € 1.135,=, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 11.250,=.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
Het bevoegde tuchtgerecht is het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.
3.
De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld, zijn:
a. berisping;
b. geldboete van ten hoogste € 4.500,=;
c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;
d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009.
Zoetermeer, 11 november 2008
vice-voorzitter
secretaris