Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 1 juli 2004 houdende regels over de bestrijding van aardappelmoeheid (Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 93, 95, 102, 104, 106 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 30 maart 2004;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 8 april 2004 ;
gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten d.d. 12 mei 2004;
gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten d.d. 19 mei 2004.
BESLUIT:
Artikel 1
a. Aardappelplanten: planten van de soort Solanum Tuberosum;
b. Perceel: een tot een tuinbouwonderneming behorende oppervlakte grond in eigendom of in gebruik.
1.
In deze verordening worden de begripsbepalingen van de Verordening PT algemene bepalingen 2003 gehanteerd.
2.
Deze verordening verstaat onder:
1.
Het is de ondernemer verboden aardappelplanten te telen in de volle grond op een perceel, gelegen in een door het bestuur aangewezen gebied ( bijlage 1 ).
2.
De in het eerste lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen gebieden of terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van het aardappelcysteaaltje is aangetoond of wordt vermoed.
1.
Het is een ondernemer verboden aardappelplanten te telen op een perceel, waarop zich binnen de twee aan dat tijdstip voorafgaande kalenderjaren zulke planten hebben bevonden.
2.
Het verbod gesteld in het eerste lid is niet van toepassing op de teelt van aardappelplanten op een perceel gelegen in door het bestuur aangewezen gebieden ( bijlage 2 ), mits voldaan wordt aan de terzake door het bestuur gestelde regelen.
Artikel 4
Het bestuur kan vrijstelling verlenen van één of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
1.
Door het bestuur kan in bijzondere gevallen op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing worden verleend van het in de artikelen 2, eerste of derde lid bepaalde.
Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
2.
Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer een retributie van € 50,= is voldaan.
Artikel 6
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, tevens mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover zij handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld, zijn:
a. berisping;
b. geldboete van ten hoogste € 4.500,=;
c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;
d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.
Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding is verkregen, hoger is dan € 1.135 ,=, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 11.250,=.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2004.
Deze verordening , de daarbij behorende toelichting, en de bijlagen zullen worden gepubliceerd in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 1 juli 2004
voorzitter
secretaris