Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT bestemmingsheffing verduurzaamde groenten en fruit 2013
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffing
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Vaststelling en oplegging
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT bestemmingsheffing verduurzaamde groenten en fruit 2013

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector verduurzaamde groenten en fruit voor het jaar 2013 (Verordening PT bestemmingsheffing verduurzaamde groenten en fruit 2013)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
Gehoord de Commissie voor groenten en fruit van d.d. 14 december 2012;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap : Productschap Tuinbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
e. omzet : het totaal van de verkoopfactuurbedragen van het product 'af fabriek' exclusief BTW.
1.
De ondernemer die groenten, fruit of daaruit verkregen producten verduurzaamt is over het kalenderjaar 2013 een bestemmingsheffing aan het productschap verschuldigd volgens de in artikel 3 vermelde heffingsgrondslag.
2.
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing, als bedoeld in het eerste lid, worden activiteiten gefinancierd die vallen binnen de investeringsprogramma's van het productschap: Plantgezondheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Biobased Economy,Voeding & Gezondheid, Energie en CO 2 , Groen & Welbevinden en Arbeid.
3.
De bestemmingsheffing bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld en opgelegd op basis van artikel 4 van deze verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2009 .
4.
Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid, doet de ondernemer desgevraagd aangifte bij het productschap van de door hem in het kalenderjaar 2013 behaalde omzet.
1.
De bestemmingsheffing wordt berekend over de door de ondernemer behaalde omzet.
2.
De bestemmingsheffing, als bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 0,00.
1.
De krachtens deze verordening verschuldigde bestemmingsheffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota.
2.
Indien geen aangifte is gedaan als bedoeld in artikel 2, kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.
Artikel 5
Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt, dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of de ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze werkelijke gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld en opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.
2.
De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestemmingsheffing verduurzaamde groenten en fruit 2013.
Zoetermeer, 20 december 2012
voorzitter
secretaris