Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT bestemmingsheffing teelt groenten en fruit 2013
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffing
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Vaststelling en oplegging
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT bestemmingsheffing teelt groenten en fruit 2013

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de teelt van groenten en fruit voor het jaar 2013 (Verordening PT bestemmingsheffing teelt groenten en fruit 2013)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
Gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 14 december 2012;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikelen 24 25 van de Landbouwwet
a. productschap : Productschap Tuinbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. braakland : de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend oogstjaar niet worden beteeld;
e. contractteelt : de teelt van gewassen ingevolge een overeenkomst waarbij het teeltrisico bij de teler ligt;
f. cultuurgrond : de op 15 mei 2013 beteelde grond, de nog niet beteelde grond waarbij een teelt vóór eind augustus 2013 wordt ingezet, braakland, grond die gemoeid is met het gebruik van een groeimedium met behulp waarvan groente en fruit kunnen worden geteeld;
g. fruit : vers fruit;
h. Gecombineerde opgave : het beschrijvingsbiljet als bedoeld in de en .
i. gemeten maat : de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;
j. groenten : verse groenten, eetbare zwammen, specerijgewassen, aardbeien, aardbeienplanten, consumptiespecerijzaden, groen geoogste landbouwpeulvruchten, noten en kruiden;
k. omzet : het totaal van de verkoopfactuurbedragen exclusief BTW;
l. ondernemer : de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld
m. telen : het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen;
n. uitgangsmateriaal : opkweekmateriaal voor groenteplanten zowel onder glas als vollegrond, alsmede groentezaden;
1.
De ondernemer die groenten, fruit of uitgangsmateriaal teelt is over het kalenderjaar 2013 een bestemmingsheffing aan het productschap verschuldigd volgens de in artikel 4 vermelde heffingsgrondslagen met bijbehorende tarieven.
2.
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing als bedoeld in het eerste lid, worden activiteiten gefinancierd die vallen binnen de investeringsprogramma's van het productschap:
Plantgezondheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Biobased Economy, Voeding & Gezondheid, Energie en CO:!, Groen & Welbevinden en Arbeid.
3.
De bestemmingsheffing, als bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld en opgelegd op basis van de artikelen 5 tot en met 7 en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2009 .
1.
Voor het vaststellen van de heffingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, gebruikt het productschap, in afwijking van de Verordening PT algemene bepalingen 2009 , de door ondernemer in het kalenderjaar 2013 bij Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken ingediende gecombineerde opgave.
2.
Ter Uitvoering van artikel 4, zesde lid, doet de ondernemer bij het productschap desgevraagd aangifte van de door hem in het kalenderjaar 2013 behaalde omzet over de verkoop van uitgangsmateriaal.
1.
Aan de ondernemer die groenten en fruit teelt wordt een bestemmingsheffing opgelegd naar de grondslag grondgebruik.
2.
Onder grondslag grondgebruik, als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de bij de onderneming behorende cultuurgrond.
3.
Onder cultuurgrond, zoals bedoeld in het tweede lid, wordt mede verstaan de cultuurgrond die:
a. zaai- of pootklaar is gehuurd;
b. als overig los land is gehuurd;
c. in gebruik is ontvangen, of
d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
4.
De bestemmingsheffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per productgroep, uitgedrukt in de genoemde eenheid, vermenigvuldigd met het genoemde tarief in euro en bedraagt voor:
5.
Bij het vaststellen van de heffing per productgroep wordt een gedeelte van een hectare of een are afgerond tot een veelvoud van respectievelijk een are en een centiare.
6.
Aan de ondernemer die uitgangsmateriaal teelt wordt een bestemmingsheffing opgelegd uitgedrukt in een percentage van de omzet. Deze heffing bedraagt 0,065 % van de in het kalenderjaar 2013 gerealiseerde omzet over de verkoop van uitgangsmateriaal.
1.
De krachtens deze verordening verschuldigde bestemmingsheffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd in of na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer.
2.
Indien geen aangifte of opgave als bedoeld in artikel 3 is gedaan, kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.
Artikel 6
Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of een ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld en opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.
2.
De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt deze verordening in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestemmingsheffing teelt groenten en fruit 2013.
Zoetermeer, 20 december 2012
voorzitter
secretaris