Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2013
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffing
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Vaststelling en oplegging
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2013

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een algemene heffing groenten en fruit voor het jaar 2013 (Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2013)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
Gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 14 december 2012;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikelen 24 25 van de Landbouwwet
a. productschap : Productschap Tuinbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. aankoopwaarde : het totaal van de inkoopfactuurbedragen, exclusief BTW, van de door de ondernemer aangekochte groenten en fruit in 2013;
e. bewerken : het uitvoeren van handelingen waardoor van groenten en fruit gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en centrifugeren;
f. braakland : de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgende oogstjaar niet worden beteeld;
g. CIF-waarde : de kostprijs van het product, vermeerderd met de vracht- en verzekeringskosten van het product.
h. contractteelt : de teelt van gewassen ingevolge een overeenkomst, waarbij het teeltrisico bij de teler ligt;
i. cultuurgrond : de op 15 mei 2013 beteelde grond, de nog niet beteelde grond waarbij een teelt vóór eind augustus 2013 wordt ingezet, braakland en grond die gemoeid is met het gebruik van een groeimedium met behulp waarvan groente en fruit kunnen worden geteeld;
j. derde land : staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie;
k. fruit : vers fruit, bewerkt en verwerkt fruit;
I. Gecombineerde opgave : het beschrijvingsbiljet als bedoeld in de en ;
m. gemeten maat : de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;
n. groenten : verse, bewerkte en verwerkte groenten, eetbare zwammen, specerijgewassen, aardbeien, aardbeiplanten, consumptiespecerijzaden, groen geoogste landbouwpeulvruchten, noten en kruiden;
o. handelen : het aankopen van verse of bewerkte groenten en fruit, ongeacht de herkomst;
p. noten : amandelen, cashewnoten, hazelnoten, paranoten, pecannoten, pistachenoten en walnoten in welke vorm dan ook, gepeld, ongepeld, gedroogd, geblancheerd, gebrand, ongebrand, gezouten, gemengd, gebroken, geschaafd of verduurzaamd;
q. omzet : het totaal van de verkoopfactuurbedragen exclusief BTW ter zake van de in het kalenderjaar 2013 gerealiseerde verkopen;
r. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
s. telen : het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen;
t. telersvereniging : samenwerkingsverband van ondernemers die groenten en fruit telen;
u. uitgangsmateriaal : opkweekmateriaal voor groenteplanten zowel onder glas als vollegrond, alsmede groentezaden m.u.v. aardbeienplanten;
v. verduurzamen : alle handelingen met betrekking tot groenten en fruit waardoor deze, al dan niet voorlopig, langer houdbaar worden.
1.
De ondernemer die een onderneming drijft met als activiteit het handelen, het telen of het verduurzamen van groenten en fruit, is over het kalenderjaar 2013 een algemene heffing verschuldigd aan het productschap volgens de in de artikelen 3, 4 en 5 vermelde heffingsgrondslagen.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld en opgelegd op basis van artikel 6 en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2009 .
3.
Voor het berekenen van de heffingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, gebruikt het productschap, in afwijking van de Verordening PT algemene bepalingen 2009 , de gegevens volgens de door de ondernemer bij Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken in het kalenderjaar 2013 ingediende Gecombineerde opgave.
4.
Ter uitvoering van artikel 3, zesde lid en artikel 5 doet de ondernemer bij het productschap desgevraagd aangifte van de door hem in het kalenderjaar 2013 behaalde omzet.
5.
Ter uitvoering van artikel 4 doet de ondernemer bij het productschap desgevraagd aangifte van de aankoopwaarde over het kalenderjaar 2013.
Artikel 3
a. Champignons 0,000% van de omzet;
b. Overige paddestoelen 0,000% van de omzet en
c. Uitgangsmateriaal 0,015% van de omzet.
1.
De ondernemer die in 2013 de in het vierde lid genoemde groenten en fruit teelt wordt een algemene heffing opgelegd met als grondslag het grondgebruik.
2.
Onder grondslag grondgebruik, als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de bij de onderneming behorende cultuurgrond.
3.
Onder cultuurgrond, als bedoeld in het tweede lid, wordt onder grondgebruik mede verstaan de cultuurgrond die:
a. zaai-of pootklaar is gehuurd;
b. als overig los land is gehuurd;
c. in gebruik is ontvangen, of
d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
4.
De algemene heffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per productgroep, uitgedrukt in de genoemde eenheid, vermenigvuldigd met het genoemde tarief in euro en bedraagt voor verse groenten en fruit:
5.
Bij het vaststellen van de heffing per productgroep wordt een gedeelte van een hectare of een are afgerond tot een veelvoud van respectievelijk een are en een centiare.
6.
Aan de ondernemer die de onder a, b en c vermelde groenten en fruit teelt, wordt een algemene heffing opgelegd uitgedrukt in een percentage van de omzet die is behaald met de verkoop van het betreffende product. De heffing bedraagt voor:
1.
De ondernemer die handelt in verse of bewerkte groenten en fruit is over het kalenderjaar 2013 een algemene heffing aan het productschap verschuldigd met als grondslag de aankoopwaarde van de door de ondernemer aangekochte groenten en fruit in 2013.
2.
Geen heffing is verschuldigd over aangekochte groenten en fruit die zijn verkocht aan consumenten voor hun persoonlijke behoefte of aan anderen die als eindgebruiker zijn aan te merken, tenzij de ondernemer dit verkochte product:
a. heeft aangekocht van telers, al dan niet via een afzetorganisatie of een bemiddelaar of
b. uit een derde land heeft aangekocht.
3.
In afwijking van het eerste lid is de ondernemer die verse of bewerkte groenten en fruit aankoopt uit een derde land een heffing verschuldigd over de CIF-waarde van dit product.
4.
De heffingen, als bedoeld in het eerste en derde lid, worden uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde respectievelijk de CIF-waarde in het kalenderjaar 2013 en bedragen 0,00%.
5.
In afwijking van het eerste lid is de ondernemer die handelt in verse of bewerkte uien, met uitzondering van zilveruien, een heffing verschuldigd met als grondslag het aantal aangekochte netto kilogrammen uien.
6.
De heffing, als bedoeld in het vijfde lid, bedraagt € 0,00 per 100.000 kilogrammen aangekochte uien.
1.
De ondernemer die groenten en fruit verduurzaamt is over het kalenderjaar 2013 een algemene heffing verschuldigd met als grondslag de omzet 'af fabriek' behaald over de verkoop van de door de ondernemer verduurzaamde groenten en fruit in 2013, met uitzondering van de verkoop van pindakaas, sauzen, natte en droge soepen, aroma's, limonades, salades, kindervoeding, kanten klaarmaaltijden en snoeprepen.
2.
De algemene heffing, als bedoeld in het eerste lid, bedraagt 0,00% van de omzet "af fabriek" in het kalenderjaar 2013.
1.
De krachtens deze verordening verschuldigde heffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd in of na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer.
2.
Indien geen aangifte of opgave is gedaan als bedoeld in artikel 2, dan kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.
Artikel 7
Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt, dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of de ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze werkelijke gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld en opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.
2.
De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2013.
Zoetermeer, 20 december 2012
voorzitter
secretaris