Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT algemene heffing bloembollenhandel oogstjaar 2013
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffing
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Vaststelling en oplegging
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT algemene heffing bloembollenhandel oogstjaar 2013

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 26 maart 2013, houdende de vaststelling van een algemene heffing ten behoeve van de handel in bloembollen met betrekking tot het oogstjaar 2013 (Verordening PT algemene heffing bloembollenhandel oogstjaar 2013)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
Gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 26 februari 2013;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap : Productschap Tuinbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
e. bloembollen : I. bollen of knollen van bloemgewassen;
II. afgebroeide bloembollen;
III. geholde en gesneden hyacinten;
IV. éénjarige bollen van geholde en gesneden hyacinten, voor zover deze worden verhandeld per bed of per mand;
V. bollen van hyacinten, die zijn verkocht onder de voorwaarde dat deze zullen worden gebruikt als werkbollen, in welk geval deze voorwaarde op het koopbriefje is vermeld;
VI. groen te velde per bed of per mand vóór 15 juni van het kalenderjaar waarin het koopseizoen aanvangt, verhandelde hyacinten, geplant in de maat zift 10, droog gesorteerd;
VII. subbollen van lelies, en,
VIII. voortkwekingsmateriaal, voor zover bestemd voor de teelt van bloembollen, met uitzondering van zaden;
f. aankoopwaarde : het totaal van de inkoopfactuurbedragen van in het oogstjaar 2013 van verkopers aangekochte, door of voor hen in Nederland geteelde, bloembollen, exclusief BTW;
g. oogstjaar : de periode vanaf 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014.
1.
De ondernemer die bloembollen aankoopt die door de verkoper, of voor deze, in Nederland geteelde bloembollen, is over het oogstjaar een algemene heffing verschuldigd aan het productschap volgens de in artikel 3 vermelde heffingsgrondslag met het bijbehorend tarief.
2.
De heffing bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld en opgelegd op de voet van de artikelen 4 en 5 van deze verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2009 .
3.
Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid doet de ondernemer desgevraagd aangifte bij het productschap van de door hem in het oogstjaar aangekochte bloembollen.
1.
De heffing wordt berekend over de aankoopwaarde die door de ondernemer is gerealiseerd in het oogstjaar en bedraagt 0,5% van de aankoopwaarde.
2.
Voor de berekening van de algemene heffing wordt op de aankoopwaarde in mindering gebracht de waarde van de aankoop van bloembollen die zijn doorgeteeld binnen de onderneming alsmede de waarde van de aankoop van bloembollen die binnen de onderneming worden gebruikt voor de afbroei.
1.
De krachtens deze verordening verschuldigde algemene heffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd na afloop van het oogstjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota.
2.
Indien geen aangifte als bedoeld in artikel 2 is gedaan, kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.
3.
Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt, dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of de ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze werkelijke gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.
2.
De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juni 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juni 2013.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT algemene heffing bloembollenhandel oogstjaar 2013.
Zoetermeer, 26 maart 2013
voorzitter
secretaris