Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PT algemene bepalingen 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Registratie van ondernemingen
+ Hoofdstuk 3. Heffing en invordering
+ Hoofdstuk 4. Factuurmelding
+ Hoofdstuk 5. Werkwijze (dagelijks) bestuur, (sector)commissies, overige commissies en werkverbanden
+ Hoofdstuk 6. Bevoegdheden voorzitter
+ Hoofdstuk 7. Vergoedingen voorzitter
+ Hoofdstuk 8. Vacatievergoedingen
+ Hoofdstuk 9. Bezwaar
+ Hoofdstuk 10. Geheimhouding
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2006.

Verordening PT algemene bepalingen 2003

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d 4 mei 2004, houdende de vaststelling van algemene bepalingen die gelden ten aanzien van het productschap (Verordening PT algemene bepalingen 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP,
gelet op de artikelen 93,95,104, eerste en derde lid,.en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie; gelet op de artikelen 2, 13 tot en met 18 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord:
de Sectorcommissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bolgewassen, d.d. 9 september 2003,
de Sectorcommissie voor energie, d.d. 10 september 2003, en
de Sectorcommissie voor groenten en fruit, d.d. 11 september 2003,
de Sectorcommissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 15 september 2003,
de Sectorcommissie voor hovenierswerkzaamheden, d.d. 8 oktober 2003,
de Sectorcommissie voor boomkwekerijproducten, d.d. 22 oktober 2003,
BESLUIT:
Artikel 1:1
artikel 84 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
a. bestuur: het bestuur van het productschap;
b. dagelijks bestuur: uit het midden van het bestuur samengesteld bestuur als bedoeld in ;
c. de voorzitter: de voorzitter van het productschap;
d. secretaris: de secretaris van het productschap;
e. functionaris: eenieder werkzaam bij het productschap
f. onderneming: onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
g. de ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
1.
In deze verordening worden de begripsbepalingen van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998 overgenomen.
2.
In de verordeningen van het Productschap Tuinbouw wordt verstaan onder :
Artikel 2:1
De ondernemer als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid, onder g, is verplicht binnen 30 dagen na de aanvang van de onderneming als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder f, hiervan schriftelijke mededeling te doen bij het productschap.
1.
Het productschap stuurt de ondernemer een bericht van registratie en een registratienummer.
2.
Het in het eerste lid bedoelde kan worden vergezeld van een aantal nog nader te beantwoorden vragen.
Artikel 2:3
De ondernemer is verplicht een wijziging in de gegevens als bedoeld in het voorgaande artikel schriftelijk en binnen 30 dagen aan het productschap te melden.
Artikel 2:4
Het productschap houdt in beheer een register van ondernemingen.
Artikel 2:5
Het bestuur van het productschap is bevoegd bij besluit nadere voorschriften vast te stellen ter uitvoering van het in dit hoofdstuk bepaalde.
Artikel 3:1
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. ambtshalve schatting: nota op basis van door het productschap geraamde omvang van de grondslag die voor de onderneming ingevolge heffingsverordeningen van toepassing is; met een minimum van'€ 900,-.
b. aangifteformulier: door het productschap opgesteld formulier voor het verkrijgen van gegevens die nodig zijn om de omvang van de grondslag voor de verschillende heffingsverordeningen te bepalen;
c. boekencontrole: controle van de in de onderneming of bij diens accountant aanwezige boeken en/of bescheiden, zomede dat zij de in de onderneming aanwezige voorraden, alsmede bedrijfsmiddelen, bezichtigen en opnemen en zij daartoe de vrije gelegenheid geven, noodzakelijk voor de vaststelling van een juiste en volledige omvang van die grondslagen die leiden tot, de over de te controleren periode, op te leggen heffingen.
Artikel 3:2
De ondernemer is jaarlijks aan het productschap een heffing verschuldigd,
1.
Aan de onderneming wordt een aangifteformulier toegezonden
2.
Het aangifteformulier dient binnen 30 dagen ingevuld met de juiste gegevens en ondertekend aan het productschap te worden geretourneerd.
3.
De verstrekte gegevens worden door het productschap gecontroleerd op correcte invulling.
4.
De gegevens worden vervolgens verwerkt in het heffingenbestand.
5.
Hierna wordt de berekening van de heffing opgestart.
6.
Het opmaken van de nota vindt vervolgens plaats.
7.
Indien niet is voldaan aan het gestelde onder het tweede lid, wordt een herinneringsbrief toegezonden.
8.
Binnen 14 dagen dienen dan alsnog de gevraagde gegevens te zijn verstrekt.
9.
Indien de gegevens als bedoeld in het tweede lid dan wel het achtste lid, niet, niet tijdig, of niet volledig zijn verstrekt, dan:
a. wordt de heffing berekend over de dan door de voorzitter te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige van toepassing is (de zogenaamde Ambtshalve Schatting), en
b. wordt de heffing verhoogd met € 40,- administratiekosten.
10.
Wordt de ambtshalve schatting, met medewerking van de heffingsplichtige, alsnog omgezet in een normale aangifte, dan blijft de € 40,- administratiekosten verschuldigd.
Artikel 3:4
In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens de van toepassing zijnde heffingsverordening verschuldigde heffing.
Artikel 3:5
De heffingsnota bevat ten minste:
a. de naam van de onderneming;
b. het adres van de onderneming
c. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend;
d. het totaal van de heffing, en
e. een dagtekening.
1.
Het productschap is gerechtigd ten behoeve van een richtige heffing een boekencontrole uit te voeren.
2.
Deze boekencontrole wordt uitgevoerd door een medewerker van het productschap, die in het bezit is van een schriftelijke machtiging van de voorzitter
3.
Indien bij de boekencontrole blijkt dat een onjuiste opgave is gedaan als bedoeld in artikel 7:3, tweede lid, wordt ingeval een navordering verhoogd met maximaal 10% .
4.
Indien er bij een boekencontrole sprake is van een opgelegde ambtshalve schatting als bedoeld in artikel 3:3, negende lid, wordt de na de boekencontrole opgestelde nota met 10% verhoogd.
5.
De termijn waarover de boekencontrole zich uitstrekt is maximaal acht jaar, waarbij niet meer dan de vijf meest recente aangiftejaren worden gecontroleerd
1.
De betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de nota.
2.
In afwijking van het eerste lid is de nota is terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. degene die de onderneming drijft de onderneming beëindigt, of van het voornemen daartoe blijkt, of
c. degene die de onderneming drijft zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.
Artikel 3:8
De heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 3:7 bedoelde termijn heeft betaald, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te zijn verricht, ingevolge de aanmaning als bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de wet.
Artikel 3:9
De invorderingskosten voortvloeiend uit het niet betalen binnen de termijn als bedoeld in artikel 3:7 en 3:8. zijn voor rekening en risico van de ondernemer.
Artikel 3:10
De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee samenhangende kosten als bedoeld in de artikelen 3:7 tot en met 3:9.
Artikel 4:1
Iedere ondernemer is verplicht de voor de afnemer bestemde facturen op de dag van uitvoer, onderscheidenlijk het brengen buiten het verzendgebied, aan het productschap toe te zenden.
Artikel 4:2
In afwijking van het bepaalde in artikel 4:1 zendt iedere ondernemer die bloemkwekerijproducten verhandelt de facturen aan het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel/bloemen en planten.
Artikel 4:3
De ondernemer die bloemkwekerijproducten uitvoert of buiten het verzendgebied brengt, is verplicht om, zodra de buitenlandse afnemer een zending bloemkwekerijproducten heeft betaald, het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel/Bloem en Planten van deze betaling in kennis te stellen.
Artikel 4:4
Het bestuur van het productschap en kan omtrent de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk nadere voorschriften stellen.
Artikel 5:1
De artikelen 26 en 27 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op het (dagelijks) bestuur, de (sector)commissies, overige commissies en werkverbanden, behoudens het bepaalde in artikel 90 van de wet.
Artikel 5:2
De artikelen 10 en 77 van de wet zijn ten aanzien van (dagelijks)bestuur, (sector)commissies, overige commissies en werkverbanden van overeenkomstige toepassing.
1.
De voorzitter heeft in het bijzonder de taak leiding te geven aan de werkzaamheden van het productschap. Hij beslist in alle huishoudelijke aangelegenheden, voor zover deze niet tot de bevoegdheid van een ander orgaan behoren. Hij houdt toezicht op het secretariaat.
2.
Hij is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden .
Artikel 6:2
De voorzitter is belast met de uitvoering van verordeningen en besluiten van het (dagelijks) bestuur en oefent de daarmee verband houdende bevoegdheden uit, tenzij deze bevoegdheden uitdrukkelijk aan het (dagelijks) bestuur zijn voorbehouden en met dien verstande, dat het (dagelijks) bestuur, ingeval het zulks nodig oordeelt, een andere voorziening kan treffen.
Artikel 6:3
De voorzitter is bevoegd de tekst van ontwerp-verordeningen als bedoeld in artikel 100 van de wet, vast te stellen. Het bestuur kan, ingeval het zulks nodig oordeelt, een andere voorziening treffen.
Artikel 6:4
De voorzitter is bevoegd tot het nemen van beslissingen, welke betrekking hebben op, voortvloeien uit of verband houden met het dagelijks beheer als bedoeld in artikel 123, van de wet .
1.
De voorzitter kan personeelsleden van het secretariaat machtigen, de hem krachtens:
b. artikel 49 van de Landbouwwet ,
toekomende bevoegdheden uit te oefenen.
2.
De voorzitter is bevoegd de afdoening en ondertekening van namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid uitgaande stukken, alsmede verrichten van bepaalde rechtshandelingen bij een door hem ondertekende akte van procuratie over te laten aan één of meer functionarissen van het productschap.
Artikel 6:6
De voorzitter oefent de krachtens artikel 11, van de In- en Uitvoerwet, en artikel 23, van de Landbouwwet aan het bestuur overgedragen bevoegdheden - andere dan verordenende - uit. Het bestuur kan ingeval het zulks nodig acht, een andere voorziening treffen.
1.
De voorzitter is bevoegd te beslissen over het voeren van verweer door het productschap voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alsmede te beslissen op bij het productschap ingediende bezwaarschriften.
2.
De voorzitter kan functionarissen van het secretariaat machtigen, de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden uit te oefenen.
1.
De voorzitter geniet een maandelijkse vergoeding, welke gelijk is aan het hoogste bedrag van schaal 16, opgenomen in de bijlage III behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (CAO-PBO), verhoogd met 16,5% en afgerond op hele euro's.
2.
Over de in het eerste lid bedoelde vergoeding, wordt aan de voorzitter jaarlijks in de maand mei een vakantietoeslag verleend, overeenkomstig de bepalingen welke ten aanzien van de vakantietoeslag gelden voor de werknemer van het productschap ingevolge de kaderverordening arbeidsvoorwaarden PT.
3.
Ter tegemoetkoming in de premie van een ziektekostenverzekering wordt aan de voorzitter een toeslag verleend welke gelijk is aan het bedrag hetwelk bij toepassing van de bepalingen welke te dien aanzien gelden voor de werknemer van het productschap ingevolge de kaderverordening arbeidsvoorwaarden PT, uit dien hoofde zou ontvangen.
4.
Indien de voorzitter overlijdt, is artikel 66 van de kaderverordening arbeidsvoorwaarden PT van overeenkomstige toepassing.
1.
Aan de voorzitter, die één of meer ambtsperioden, als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de wet vervuld hebbende, niet wordt herbenoemd anders dan op eigen verzoek, wordt een wachtgeld toegekend.
2.
De voorzitter, die wordt ontslagen, ingevolge het bepaalde in artikel 78, eerste lid, van de wet, wordt een wachtgeld toegekend, tenzij naar het oordeel van het dagelijks bestuur van het productschap ernstige redenen zich daartegen verzetten.
3.
Een wachtgeld als bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk het tweede lid, zal worden berekend op basis van de som van de in artikel 4:1, eerste en tweede lid bedoelde bedragen, en overeenkomstig het bepaalde in bijlage XIV van de CAO-PBO.
Artikel 7:3
Voor het overige zijn op hem van toepassing de bepalingen zoals opgenomen in de CAO-PBO
Artikel 8:1
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: artikel 88 88a van de wet
a. commissies: commissies als bedoeld in en ;
b. overige commissies: andere door het bestuur van het productschap ingestelde permanente commissies;
c. werkverbanden: door het productschap ingestelde tijdelijke commissies, stuurgroepen, werkgroepen, begeleidingscommissies, dan wel anderszins genoemd;
1.
De leden van het (dagelijks) bestuur en van de commissies als bedoeld in artikel 88 en 88a, van de wet, genieten voor elke door hen bijgewoonde vergadering een vergoedingbestaande uit:
2.
Als afstand geldt de afstand heen en terug tussen de woonplaats en de plaats waarin de vergadering wordt gehouden; de afstand wordt vastgesteld door het secretariaat van het productschap op basis van de meest gebruikelijke reisroute over de weg.
3.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangers.
4.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de Normen en prijzencommissie.
1.
De leden van andere commissies genieten voor elke door hen bijgewoonde vergadering een vergoeding bestaande uit:
2.
Als afstand geldt de afstand heen en terug tussen de woonplaats en de plaats waarin de vergadering wordt gehouden; de afstand wordt vastgesteld door het secretariaat van het productschap op basis van de meest gebruikelijke reisroute over de weg.
3.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangers.
1.
De leden van door het productschap ingestelde werkverbanden die diensten verrichten in het algemeen belang, dan wel werkzaamheden te velde verrichtten, genieten voor de dienst/werkzaamheid een vergoeding bestaande uit:
2.
Als afstand geldt de afstand heen en terug tussen de woonplaats en de plaats waarin de vergadering wordt gehouden; de afstand wordt vastgesteld door het secretariaat van het productschap op basis van de meest gebruikelijke reisroute over de weg.
3.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangers.
1.
Bij elke afzonderlijke vergadering wordt een presentielijst uitgedeeld, die strekt tot het uitsluitend bewijs dat een lid van een commissie als bedoeld in artikel 8:2 tot en met 8:4, die vergadering daadwerkelijk heeft bijgewoond.
2.
Indien een lid van een van de onder artikel 8:2 tot en met 8:4 bedoelde commissies en werkverbanden in één etmaal, in welke hoedanigheid ook, meer dan één vergadering heeft bijgewoond op dezelfde locatie, wordt per vergadering de vergoeding als bedoeld genoten, maar slechts éénmaal de reiskosten.
Artikel 8:6
Vacatiegelden en kilometervergoedingen zijn inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
Artikel 8:7
De voorzitter kan ingeval artikel 8:3 tot en met 8:4 afwijken van de aldaar genoemde vergoedingen voor de aldaar bedoelden.
Artikel 8:9
Het bedrag wordt op kwartaalbasis betaalbaar gesteld.
Artikel 9:1
De bepalingen uit hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen functionarissenpersonen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld, tenzij in deze verordening anders is bepaald.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 11:1
Deze verordening treedt in werking de dag na plaatsing in het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 11:2
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT algemene bepalingen 2003.
Deze verordening, de daarbij behorende toelichting en bijlagen zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
voorzitter
secretaris