Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Productiegebieden
+ § 3. Heruitzettingsgebieden
+ § 4. Registratiedocumenten
+ § 5. Uitvoeringsbepalingen
+ § 6. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2014. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2014.

Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006

Verordening van het Productschap Vis van 13 oktober 2005 tot vaststelling van nadere regels inzake de productiegebieden voor levende tweekleppige weekdieren (Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op:
- artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en
- de artikelen 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis Bijlage I Bijlage II Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : (Staatsblad 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. bestuur : het bestuur van het productschap;
d. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
e. VWA : de Voedsel en Waren Autoriteit;
f. perceel : een al dan niet afgebakend gedeelte van het (kust)water waarop een ondernemer op basis van een overeenkomst met de Staat der Nederlanden of een andere eigenaar of rechthebbende rechten kan doen gelden;
g. kolom : een kolom van bij deze verordening;
h. kokkels : tweekleppige weekdieren van de soort Cerastoderma edule;
i. pecten : tweekleppige weekdieren van de soort Pecten maximus (Sint-Jakobsschelp) of Pecten jacobaeus (Grote Kamschelp);
j. compartiment : een deel van een productiegebied, begrensd door de in genoemde coördinaten en grenzen, dat door hydrografische omstandigheden en een risico-inschatting als een apart gebied beschouwd kan worden en kan worden gesloten of gedeclasseerd en/of waar bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen;
k. basislijn : (nul-meter) lijn van de Nederlandse kust is de lijn die voorkomt op de meest recente grootschalige kaart van de Noordzee van de Dienst der Hydrografie en voortvloeit uit de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee 1985;
l. 12-mijlszone : de maritieme grens (12 zeemijlen zeewaarts vanaf de basislijn) die voorkomt op de meest recente uitgave van de middelgroot- en grootschalige kaarten van de Noordzee van de Dienst der Hydrografie;
m. Nederlands Continentaal Plat (NCP) : de grenzen van de exclusieve economische zone van Nederland, welke samenvallen met de grens van de territoriale zee van Nederland (12-mijlszone) en de grenzen van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat, als bedoeld in het (Besluit van 13 maart 2000, Stb. 167);
n. SP : percelen die naar het gebied "de Speelman" in de Oosterschelde zijn genoemd;
o. YB : percelen gelegen op de Yersekebank in de Oosterschelde;
p. Oost : de oostelijke helft van een perceel;
q. West : de westelijke helft van een perceel;
r. oesterput : een complex van oesterputten;
s. put : de afzonderlijke put van een oesterput;
t. verwatergebied : een productiegebied klasse A in zee, in een lagune of in een estuarium dat duidelijk is afgebakend en is aangegeven door boeien, palen of andere verankerde materialen en dat uitsluitend is bestemd voor de verwatering van levende tweekleppige weekdieren.
1.
In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. verordening (EG) 852/2004: verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU L 139 en L 226);
b. verordening (EG) 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 139 en L 226);
c. verordening (EG) 854/2004: verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 139 en L 226).
2.
De vastgelegde definities in de verordeningen, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
3.
Voor de doeleinden van deze verordening zijn daarnaast de volgende definities van toepassing:
Artikel 2
Productiegebieden zijn:
a. productiegebieden als bedoeld in artikel 3;
b. verwatergebieden als bedoeld in artikel 4.
1.
Als productiegebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in de eerste kolom van bijlage I , binnen de grenzen zoals aangegeven in de tweede kolom van bijlage I en met uitzondering van de deelgebieden zoals omschreven in de derde kolom van bijlage I .
2.
Een in de eerste kolom van bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen ten aanzien van de achter het desbetreffende productiegebied in de vierde kolom van bijlage I vermelde soorten tweekleppige weekdieren.
3.
Een in de eerste kolom van bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen in de achter het desbetreffende productiegebied in de vijfde kolom van bijlage I vermelde klasse.
4.
De compartimenten van de in de eerste kolom van bijlage I genoemde productiegebieden zijn aangewezen in bijlage II .
Artikel 4
Als verwatergebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in bijlage III .
Artikel 5
Als heruitzettingsgebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in bijlage IV met inachtneming van een minimumafstand van 300 meter tussen heruitzettingsgebieden en tussen heruitzettingsgebieden en productiegebieden.
Artikel 6
Het registratiedocument, bedoeld in bijlage III, sectie VII, hoofdstuk I onder punt 2 van verordening (EG) 853/2004, is verkrijgbaar bij de uitgiftepunten van het Productschap Vis.
1.
De voorzitter kan, namens het bestuur, tijdelijk:
a. de ligging en grenzen van de productiegebieden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;
b. de aanwijzing van de soorten tweekleppige weekdieren, bedoeld in artikel 3, tweede lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;
c. de classificatie van de productiegebieden, bedoeld in artikel 3, derde lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;
d. de ligging en grenzen van de compartimenten, bedoeld in artikel 3, vierde lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;
e. de aanwijzing en erkenning van een verwatergebied als bedoeld in artikel 4 vaststellen, intrekken of wijzigen;
f. de aanwijzing en erkenning van een heruitzettingsgebied als bedoeld in artikel 5 vaststellen, intrekken of wijzigen;
g. het betrokken productie- of heruitzettingsgebied sluiten voor het verzamelen van levende tweekleppige weekdieren.
2.
Elke tijdelijke maatregel als bedoeld in het eerste lid moet door de voorzitter, namens het bestuur, onverwijld worden gemeld aan de ondernemers en zonodig aan overige belanghebbenden.
1.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.
2.
Overtredingen van het bij of krachtens de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 bepaalde, ten aanzien waarvan voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening de overtreding is begaan, worden strafrechtelijk afgedaan.
3.
De Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 03-05-2002, aflevering 26, VIS 33) wordt ingetrokken.
4.
Het Besluit aanwijzing productiegebieden 2004 d.d. 13 augustus 2004 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 20-08-2004, aflevering 46, VIS 30) wordt ingetrokken.
5.
Het Besluit erkenning verwatergebieden 2002 (laatstelijk integraal gepubliceerd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 09-07-2004, aflevering 39, VIS 24) wordt ingetrokken.
6.
Het Besluit II vaststelling registratiedocument vervoer levende tweekleppige weekdieren (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 28-05-2004, aflevering 32 VIS 20) wordt ingetrokken.
7.
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006.
Rijswijk, 13 oktober 2005
Voorzitter
secretaris