Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Terminologie
+ Hoofdstuk II. Bepalingen
+ Hoofdstuk III. Uitvoeringsbepalingen
+ Hoofdstuk IV. Straf bepalingen
+ Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003

Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op de Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen Nr. 2782175, de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen Nr. 90/539, de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 4, 5 en 6 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,
Op 10 april 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
: Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (Pb EG 31.10.90, nr. L 303), zoals deze thans luidt, of in de toekomst zal luiden;
: Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1975 betreffende de productie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee (Pb. EG 01-1 1-75, nr. L 282), zoals deze thans luidt, of in de toekomst zal luiden;
: Verordening van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1977 houdende uitvoeringsbepalingen van betreffende de productie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee (Pb EG 17.8.77, nr. L 209), zoals deze thans luidt, of in de toekomst zal luiden;
productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
bestuur : het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
voorzitter : de voorzitter van het productschap;
ondernemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een pluimveebedrijf uitoefent en/of handelt in broedeieren en/of pluimvee;
pluimveebedrijf : voorziening - die een inrichting kan omvatten - die wordt gebruikt voor het opfokken en/of het houden van fok- of gebruikspluimvee:
inrichting : op een bepaald terrein gevestigde voorziening of een deel van een voorziening behorend tot een van de volgende bedrijfssectoren: a. fokbedrijf: inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van fokpluimvee; b. vermeerderingsbedrijf: inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van gebruikspluimvee; c. opfokbedrijf: i. ofwel een opfokbedrijf voor fokpluimvee, d.w.z. een inrichting die zich toelegt op het opfokken van fokpluimvee tot het voortplantingsstadium, ii. ofwel een opfokbedrijf voor gebruikspluimvee, d.w.z. een inrichting die zich toelegt op het opfokken van legkippen tot het legstadium; d. kuikenbroederij: inrichting die zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het afleveren van eendagskuikens;
pluimvee : kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites), die in gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees of consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet;
broedeieren : eieren afkomstig van pluimvee, bestemd om te worden bebroed;
eendagskuikens : pluimvee dat nog géén 72 uur oud is;
fokpluimvee : pluimvee van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren;
gebruikspluimvee : pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt opgefokt of gehouden voor de productie van vlees of consumptie-eieren of om in het wild te, worden uitgezet;
koppel : alle pluimvee met dezelfde gezondheidsstatus dat in hetzelfde lokaal of binnen dezelfde uitloopruimte wordt gehouden en dat een epidemiologische eenheid vormt. In batterijen omvat deze term alle dieren die hetzelfde omsloten luchtvolume delen;
legrassen : pluimvee, waarvan de nakomelingen bestemd zijn voor de productie van consumptie-eieren;
vleesrassen : pluimvee, waarvan de nakomelingen bestemd zijn voor de productie van vlees;
categorie : onderscheidenlijke generaties pluimvee;
type : vleesras of legras;
geslacht : mannelijk of vrouwelijk;
merk : een door een ondernemer gevoerde commerciële naam, welke bij het productschap als zodanig is aangemeld;
broedeierenstempel : een stempel, vermeldende het nummer waaronder het fokbedrijf of vermeerderingsbedrijf, waar de broedeieren zijn voortgebracht, bij het productschap is geregistreerd;
afleveren : het verzenden van broedeieren of pluimvee van en naar een plaats binnen Nederland;
afleverings- en meldingsormulier broedeieren : document dat een zending broedeieren vergezelt bij het afleveren van broedeieren, op te stellen door de ondernemer c.q. document ten behoeve van de melding door een ondernemer van een inleg van broedeieren, betrokken van een niet in Nederland geregistreerd bedrijf, in diens broedmachine;
afleverings- en meldingsformulier pluimvee : document dat een zending pluimvee vergezelt bij het afleveren van pluimvee, verstrekt door het productschap en in te vullen door de ondernemer c.q. document ten behoeve van de melding door een ondernemer van een opzet van pluimvee, betrokken van een niet in Nederland geregistreerd bedrijf, op diens pluimveebedrijf;
bonnummer : uniek nummer op het afleverings- en meldingsformulier pluimvee;
gezondheidscertificaat : officieel document, dat pluimvee en broedeieren in het intracommunautair handelsverkeer en bij invoer uit derde landen tijdens het vervoer naar de plaats van bestemming moet vergezellen;
broedmachine : een machine, bestemd voor het op kunstmatige wijze uitbroeden van broedeieren;
Artikel 2
Ondernemers die een pluimveebedrijf uitoefenen dat een inrichting omvat zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften, gesteld in de bijlage van deze verordening.
Artikel 3
De ondernemers als bedoeld in artikel 2, lid 2, zijn verplicht:
ervoor zorg te dragen dat de broedeieren:
a. voorzien zijn van het broedeierenstempel;
b. door middel van een stempeling in Latijnse letters van tenminste 2 mm hoogte en 1 mm breedte in onuitwisbare zwarte inkt duidelijk leesbaar van de navolgende vermeldingen zijn voorzien:-
de aanduiding "broedei" of de vertaling in één der talen van de Gemeenschap, zoals genoemd in de Verordening (EEG) 2782/75;-
de naam van het land van oorsprong, dan wel de daarvoor geldende aanduiding, zoals opgenomen in Verordening (EEG) 1868/77.
Artikel 4
De ondernemer die één of meerdere broedmachines voorhanden of in voorraad heeft, is verplicht deze te laten registreren bij het productschap en daarbij naar waarheid opgave te verstrekken van alle door het productschap ten aanzien van de betreffende broedmachine(s) verlangde gegevens.
Artikel 5
Het bestuur is bevoegd tot het stellen van nadere regels ter bevordering van de gezondheidstoestand van het Nederlandse pluimvee, waarop deze verordening betrekking heeft.
1.
Binnen de grenzen gesteld door enige wettelijke regeling, is het dagelijks bestuur bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen, zo mede om aan een dergelijke ontheffing voorschriften te verbinden.
2.
Het bestuur is bevoegd ter nadere uitvoering van deze verordening bij uitvoeringsbesluit, bekend te maken in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, nadere regelen te stellen.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.
2.
Ondernemers zijn verplicht:
a. aan de door het Bestuur aangewezen dienst of aan de door het Bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het Bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van diens/hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het Bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar c.q. waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen c.q. worden vervoerd;
d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het Bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden (waaronder begrepen verpakkingsmateriaal) van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en toezicht van die controleurs of aangewezen personen.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.
2.
De door de voorzitter aangewezen dienst of personen dien(t)(en), ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen zijn
a. een berisping, welke bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit,
b. een geldboete van ten hoogste € 4.500,--, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
Artikel 10
Het bepaalde in of krachtens deze verordening geldt zowel voor de in het eerste als in het tweede lid van artikel 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie bedoelde personen.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij, met uitzondering van artikel 13, terug tot en met 1 juli 2003.
1.
De Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 1992 wordt ingetrokken.
2.
Verwijzingen naar de krachtens het eerste lid ingetrokken verordening moeten worden gelezen als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
Voor het bestuur,
voorzitter
.
secretaris