Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PDV toezicht diervoedersector 2005
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Reikwijdte toezicht
+ § 3. Wijze van toezicht
+ § 4. Uitvoering van het toezicht
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PDV toezicht diervoedersector 2005

Verordening van het Productschap Diervoeder van 16 februari 2005 houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op diverse verordeningen in de sector diervoeder (Verordening PDV toezicht diervoedersector 2005)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 12 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en artikel 2 van de Verordening PDV algemene bepalingen 2003;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de terminologie van de verordeningen genoemd in artikel 2 en verstaat voorts onder:
a. producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren : voedermiddelen, voormengsels, toevoegingsmiddelen, diervoeders en alle andere producten die bedoeld zijn om te worden gebruikt of gebruikt worden voor het voederen van dieren;
b. controle van documenten : de verificatie van de documenten die het product dat bedoeld is voor het voederen van dieren vergezellen of van andere informatie over dit product;
c. overeenstemmingscontrole : de verificatie, door visuele inspectie, van de overeenstemming tussen de documenten, de merktekens en de producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren;
d. fysieke controle : de controle van de producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, hetgeen een monsterneming en een onderzoek van de monsters in een laboratorium kan omvatten.
1.
Het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens: -
Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003 -
Verordening PDV monitoring zoönosen en zoönoseverwekkers diervoedersector 2005
vindt plaats overeenkomstig deze verordening.
2.
De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen en desgevraagd de gevraagde gegevens te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van het toezicht bedoeld in het eerste lid.
1.
Het toezicht bedoeld in artikel 2 vindt plaats door middel van:
a. administratieve controle, inclusief controle van documenten;
b. overeenstemmingscontrole en andere visuele en instrumentele inspectie en controle van producten die bedoeld zijn voor het (uiteindelijk) voederen van dieren, bedrijfsinrichting en apparatuur;
c. fysieke controle;
2.
De voorzitter is bevoegd om, namens het bestuur en gehoord het Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector, bij besluit nadere voorschriften vast te stellen omtrent bemonstering en keuring en de daarbij te hanteren onderzoekmethoden.
Artikel 4
Het toezicht op de voortbrenging van en op de producten zelf die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, bestemd voor aflevering buiten Nederland, is gelijk aan het toezicht op producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, bestemd voor aflevering in Nederland.
Artikel 5
Tot uitvoering van het in artikel 2 van deze verordening bedoeld toezicht zijn bevoegd-
de medewerkers van de inspectie-instelling die daarvoor door de secretaris is aangewezen.
Artikel 6
Op overtreding van het bepaalde in artikel 2, tweede lid worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV toezicht diervoedersector 2005.
Den Haag, 16 februari 2005
voorzitter
secretaris