Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Retributie certificatenafgifte
+ § 3. Retributie Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria
+ § 4. Administratieve bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2007

Verordening van het Productschap Diervoeder van 14 februari 2007, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen retributie voor het jaar 2007 (Verordening PDV retributies diervoeders 2007)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 95, 100 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 12 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
productschap: Productschap Diervoeder
secretaris: secretaris van het productschap;
ondernemer: degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.
Artikel 2
In het geval in een verordening van het bestuur wordt bepaald dat de ondernemer verplicht is aan het productschap een retributie te betalen voor, door of namens het productschap verrichte werkzaamheden is het bepaalde in of krachtens deze verordening van toepassing.
1.
De ondernemer die het productschap verzoekt om afgifte van een free sale certificaat voor gemedicineerde voeders is hiervoor aan het productschap een retributie verschuldigd.
2.
De retributie bedraagt: € 17,50 per certificaat.
Artikel 4
Aflatoxine )
Dierlijke mest )
Mineralen/spoorelementen )
Vetkwaliteit )
Weender ) € 795,00
Aminozuren )
Chloorpesticiden PCB's )
Dïerbehandelingsrniddelen chemisch )
Microbiologie )
Vet, vuil en eiwit in mageremelkpoeder )
   
DON )
Microscopisch onderzoek )
Water- en vetoplosbare vitamines ) € 372,00
Weipoeder in mageremelkpoeder )
Minerale oliën )
1.
De deelnemende laboratoria zijn ten behoeve van de Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria aan het productschap jaarlijks een retributie verschuldigd,
2.
De retributie bedraagt
Basistarief € 490,00
Per analysepakket additioneel:
Analysepakketten
Artikel 5
Het productschap kan verrekeningen van bedragen kleiner dan € 50 achterwege laten.
Artikel 6
De retributies verschuldigd uïterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
Artikel 7
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de secretaris te worden gesteld of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het (hoofd-)productschap.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervuiling van de taak van het productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming, waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie van het (hoofd)productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan worden overgelegd.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
1.
De Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2006 wordt ingetrokken.
2.
De in het eerste lid genoemde verordening biijft van kracht voor zover het betreft de op grond van die verordening verschuldigde, maar nog niet in rekening gebrachte dan wel betaalde bedragen.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2007.
Den Haag, 14 februari 2007
voorzitter
secretaris