Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2006
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Retributie certificatenafgifte
+ § 3. Retributie Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria
+ § 4. Retributie certificatie-instellingen
+ § 5. Administratieve bepalingen
+ § 6. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 27 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 26 mei 2007.

Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2006

Verordening van het Productschap Diervoeder van 9 november 2005, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen retributie voor het jaar 2006 (Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2006)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 95, 100 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 12 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
productschap : Productschap Diervoeder;
secretaris : secretaris van het productschap;
ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.
Artikel 2
In het geval in een verordening van het bestuur wordt bepaald dat de ondernemer verplicht is aan het productschap een retributie te betalen voor, door of namens het productschap verrichte werkzaamheden is het bepaalde in of krachtens deze verordening van toepassing.
1.
De ondernemer die het productschap verzoekt om afgifte van een free sale certificaat voor gemedicineerde voeders is hiervoor aan het productschap een retributie verschuldigd.
2.
De retributie bedraagt: € 17,50 per certificaat.
1.
De deelnemende laboratoria zijn ten behoeve van de Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria aan het productschap jaarlijks een retributie verschuldigd.
2.
De retributie bedraagt
Basistarief € 482
Per analysepakket additioneel € 780 of € 365

Analysepakketten
Aflatoxine )
Dierlijke mest )
Mineralen/spoorelementen )
Vetkwaliteit )
Weender ) € 780
Aminozuren )
PCB's )
Dierbehandelingsmiddelen chemisch )
Microbiologie )
Vet, vuil en eiwit in magere melkpoeder )
   
DON )
Microscopisch onderzoek )
Water- en vetoplosbare vitamines ) € 365
Weipoeder in magere melkpoeder )
Minerale oliën )

Vanaf het vierde pakket wordt een korting verleend van 30% op het tarief, gerekend van hoog naar laag.
Artikel 5
De certificatie-instelling is verplicht jaarlijks aan het productschap een retributie te betalen van:
€ 1.000,- basistarief
€ 750,- per GMP-standaard (incl. QC-standaard)
€ 200,- per auditor.
1.
De certificatie-instelling is verplicht jaarlijks aan het productschap voor de volgens GMP+:2006 gecertificeerde bedrijfslocaties per bedrijfslocatie per certificatie van een GMP-standaard een basisvergoeding te betalen:
2.
De scope van standaard B1 omvat de productie van, handel en op- en overslag in mengvoeders, voormengsels, voedermiddelen en toevoegingsmiddelen. In afwijking van het in lid 1 bepaalde, bedraagt de basisvergoeding voor standaard B1: € 195,00 voor de eerste 5 locaties, € 150,00 voor de locaties 6 t/m 10, € 105,00 voor de locaties 11 t/m 15 en € 60,00 voor de locaties 16 en verder
indien de productie slechts één productgroep betreft, ongeacht de handels- en/of op- en overslagactiviteiten;
indien de gecertificeerde bedrijfslocaties uitsluitend handelen in de genoemde productgroepen in combinatie met op- en overslagactiviteiten.
3.
Voor een tweede certificatie op dezelfde bedrijfslocatie is 50%, voor elke volgende certificatie is 10% van het in het eerste lid genoemde bedrag verschuldigd.
4.
Voor een aanvullende certificatie voor de standaarden B9.1 (graskippen) of B9.2 (scharreldieren) is de certificatie-instelling verplicht aan het productschap een vergoeding van € 25 te betalen.
5.
Voor een certificatie van de standaarden B6 (teelt voedermiddelen), B7.1 (opslag, bewaring en vervoedering diervoeders op het pluimveehouderijbedrijf) en B7.2 (opslag, bewaring en vervoedering diervoeders op het varkenshouderijbedrijf) is de certificatie- instelling verplicht aan het productschap een vergoeding van € 25 te betalen.
6.
De peildatum voor berekening van de vergoedingen, bedoeld in het eerste tot en met het vijfde lid, is 31 december.
1.
De certificatie-instellingen die de IFIS-standaard handhaven zijn verplicht jaarlijks aan het productschap een retributie te betalen van:
€ 1.000,- basistarief
€ 100,- per auditor.
2.
De certificatie-instellingen die de IFIS-standaard certificeren zijn verplicht jaarlijks aan het productschap voor de volgens IFSA-certificatieschema gecertificeerde bedrijfslocaties per bedrijfslocatie per certificatie een basisvergoeding van € 195,00 voor de eerste 5 locaties te betalen, € 150,00 voor locatie 6 t/m 10, € 105,00 voor locatie 11 t/m 15 en € 60,00 voor locatie 16 en verder.
3.
De peildatum voor berekening van de vergoedingen, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, is 31 december.
Artikel 8
De ondernemer die zich heeft aangemeld voor standaard B04.3 (hygiënecode binnenvaart) is verplicht aan het productschap een vergoeding van € 30 te betalen.
Artikel 9
Het productschap kan verrekeningen van bedragen kleiner dan € 50 achterwege laten.
1.
Indien de ondernemer de benodigde gegevens voor het vaststellen van de retributie niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde retributie voor de betreffende door het productschap verrichte werkzaamheden ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de ondernemer binnen 21 dagen na ontvangst van de retributieaanslag, bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde retributie ingetrokken en een nieuwe retributie vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
Artikel 11
De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
Artikel 12
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de secretaris te worden gesteld of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het (hoofd-)productschap.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming, waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie van het (hoofd)productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan worden overgelegd.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
1.
De Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2005 wordt ingetrokken.
2.
De in het eerste lid genoemde verordening blijft van kracht voor zover het betreft de op grond van die verordening verschuldigde, maar nog niet in rekening gebrachte dan wel betaalde bedragen.
Artikel 16
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2006.
Den Haag, 9 november 2005
voorzitter
secretaris