Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2005
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Retributie Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria
+ § 3. Retributie MINAS-erkenning
+ § 4. Retributie certificatie-instellingen
+ § 5. Administratieve bepalingen
+ § 6. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 22 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op 21 januari 2006.

Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2005

Verordening van het Productschap Diervoeder van 10 november 2004, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen retributie voor het jaar 2005 (Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2005)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 95, 100 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 12 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
productschap: Productschap Diervoeder;
secretaris: secretaris van het productschap;
ondernemer: degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.
Artikel 2
In het geval in een verordening van het bestuur wordt bepaald dat de ondernemer verplicht is aan het productschap een retributie te betalen voor, door of namens het productschap verrichte werkzaamheden is het bepaalde in of krachtens deze verordening van toepassing.
1.
De deelnemende laboratoria zijn ten behoeve van de Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria aan het productschap jaarlijks een retributie verschuldigd.
2.
De retributie bedraagt
Basistarief € 495
Per analysepakket additioneel € 800 of € 375
Geaccrediteerde analysepakketten
Aflatoxine )
Dierlijke mest )
Mineralen/spoorelementen ) € 800
Vetkwaliteit )
Weender )
Overige analysepakketten
Aminozuren )
PCB's )
Dierbehandelingsmiddelen chemisch ) € 800
Microbiologie )
Vet, vuil en eiwit in mmp )
DON )
Microscopisch onderzoek )
Vitamines ) € 375
Weipoeder in mmp )
Minerale oliën )

Vanaf het vierde pakket wordt een korting verleend van 30% op het tarief, gerekend van hoog naar laag.
1.
De ondernemer die een aanvraag als deelnemer aan de MINAS-regeling ingevolge de Verordening PDV erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 2003 indient, dan wel deelnemer ingevolge deze verordening is, is verplicht aan het productschap een retributie te betalen van € 180 per jaar. Deelnemers die als tussenhandelaar optreden en uitsluitend diervoeders van MINAS-geregistreerde leveranciers betrekken, zijn 50% van het retributiebedrag verschuldigd.
2.
De secretaris kan de erkenning namens het bestuur intrekken, indien de retributie, bedoeld in het eerste lid, niet of niet tijdig wordt betaald.
Artikel 5
De certificatie-instelling is verplicht jaarlijks aan het productschap een retributie te betalen van:
€ 2.250,- basistarief
€ 750,- per GMP-standaard (incl. QC-standaard).
1.
De certificatie-instelling is verplicht jaarlijks aan het productschap per bedrijfslocatie per certificatie van een GMP- of QC-standaard een basisvergoeding van € 145,- voor de eerste 5 locaties te betalen, € 110,- voor locatie 6 t/m 10, € 75,- voor locatie l l t/m 15 en € 40,- voor locatie 16 en verder.
2.
Voor een tweede certificatie op bedrijfslocatie is 50%, voor elke volgende certificatie is 10% van het in het eerste lid genoemde bedrag verschuldigd.
3.
Voor een aanvullende certificatie voor Japanstandaard, scharreldieren of graskippen is de certificatie-instelling verplicht aan het productschap een vergoeding van € 20,- te betalen.
4.
De peildatum voor berekening van de vergoedingen, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, is 31 december.
Artikel 7
Het productschap kan verrekeningen van bedragen kleiner dan € 50 achterwege laten.
1.
Indien de ondernemer de benodigde gegevens voor het vaststellen van de retributie niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde retributie voor de betreffende door het productschap verrichte werkzaamheden ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de ondernemer binnen 21 dagen na ontvangst van de retributieaanslag, bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde retributie ingetrokken en een nieuwe retributie vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
Artikel 9
De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
Artikel 10
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de secretaris te worden gesteld of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het (hoofd-)productschap.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming, waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie van het (hoofd)productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan worden overgelegd.
Artikel 12
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
1.
De Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2004 wordt ingetrokken.
2.
De in het eerste lid genoemde verordening blijft van kracht voor zover het betreft de op grond van die verordening verschuldigde, maar nog niet in rekening gebrachte dan wel betaalde bedragen.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2005.
Den Haag, 10 november 2004
voorzitter
secretaris