Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Vergunningsprocedure en voorwaarden
+ § 3. Bedrijfsinrichting en vakbekwaamheid
+ § 4. Bereiding
+ § 5. Voorschriften inzake de goede bereidingspraktijken
+ § 6. Administratie en archivering
+ § 7. Etikettering
+ § 8. Aflevering
+ § 9. Bedrijfsinterne inspectie en controle
+ § 10. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003

Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 houdende bepalingen met betrekking tot gemedicineerd voeder (Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 93, 96 en 104, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de artikelen 2, 3 en 4 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997, de artikelen 33 en 42 van de Diergeneesmiddelenwet, de artikelen 7, 8, 12, 19 en 20 van het Besluit gemedicineerd voeder, de Regeling vaststelling regeling medebewind vergunningverlening artikel 33 van de Diergeneesmiddelenwet en het Besluit ex artikel 33 van de Diergeneesmiddelenwet;
Besluit:
Artikel 1
Wet Dieren Besluit diergeneesmiddelen artikel 1.1, eerste lid, van de wet artikel 1.1, eerste lid, van de wet artikel 1.1, eerste lid, van de wet
a. productschap : Productschap Diervoeder;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. secretaris : secretaris van het productschap;
e. wet : ;
f. besluit : ;
g. registratienummer : nummer waaronder diergeneesmiddelen in het diergeneesmiddelenregister definitief zijn geregistreerd;
h. gemedicineerd voeder : diervoeder met medicinale werking als bedoeld in ;
i. gemedicineerd voormengsel : voormengsel voor diervoeder met medicinale werking als bedoeld in ;
j. gemedicineerd halffabrikaat : mengsel van een gemedicineerd voormengsel en één of meer diervoedergrondstoffen, dat als zodanig is bestemd voor rechtstreekse verwerking tot gemedicineerd voeder;
k. diergeneesmiddel : diergeneesmiddel als bedoeld in , bestemd om te worden verwerkt in gemedicineerd halffabrikaat of gemedicineerd voeder;
l. attest : schriftelijke aanwijzing betreffende een gemedicineerd voeder, afgegeven door een dierenarts ten behoeve van één of meer dieren van een met name genoemde houder van dieren;
m. receptuur : procentuele samenstelling van gemedicineerd halffabrikaat of gemedicineerd voeder.
1.
Voor de toepassing van deze verordening gelden voor zover nodig de begripsbepalingen, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet dieren en artikel 1.1. van het Besluit diergeneesmiddelen .
2.
Voorts wordt verstaan onder:
1. Een vergunning voor het bereiden, verpakken, etiketteren of in de handel brengen van gemedicineerde halffabrikaten of gemedicineerde voeders als bedoeld in artikel 33 van de wet, wordt door de ondernemer schriftelijk bij het productschap aangevraagd door middel van inzending van een formulier overeenkomstig het model in bijlage I bij de verordening.
2. Een vergunning wordt slechts verleend indien ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat aan de voorwaarden van deze verordening wordt voldaan, welke voorwaarden tevens inhouden dat de voorschriften inzake goede bereidingspraktijken van toepassing zijn.
1.
Een vergunning als bedoeld in artikel 2 wordt door de secretaris verleend, namens het bestuur, onder toekenning van een vergunningnummer.
2.
De namen, adressen, vestigingsplaatsen en vergunningnummers, gekoppeld aan de bedrijfseenheid van de vergunninghouders worden vastgelegd in een openbaar register.
3.
Bij wijziging van de naam, het adres of de plaats van vestiging van de bedrijfseenheid of bij opheffing van de onderneming is de vergunninghouder verplicht het productschap daarvan binnen een maand schriftelijk in kennis te stellen.
4.
De vergunninghouder is verplicht ten genoegen van het productschap de gegevens, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid te actualiseren.
5.
Indien blijkt dat niet meer aan de vergunningvoorwaarden wordt voldaan, dan wel niet bereid, verpakt, geëtiketteerd of in de handel gebracht wordt met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, kan de secretaris, namens het bestuur, de vergunning intrekken.
Artikel 4
De vergunninghouder is verplicht te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de bedrijfsinrichting en vakbekwaamheid, genoemd in bijlage ll .
Artikel 5
De vergunninghouder is verplicht bij de bereiding van gemedicineerde halffabrikaten de daarbij gebruikte diergeneesmiddelen dan wel gemedicineerde voormengsels overeenkomstig de voorschriften en aanduidingen op de verpakking van deze diergeneesmiddelen te verwerken.
1.
Diergeneesmiddelen mogen slechts in de vorm van een gemedicineerd halffabrikaat of een gemedicineerd voormengsel in gemedicineerde voeders worden verwerkt overeenkomstig de voorschriften zoals weergegeven op het etiket van het gemedicineerd halffabrikaat dan wel gemedicineerd voormengsel. Indien de etiketteringsvoorschriften ingevolge het registratiebesluit zijn gewijzigd, doch dit nog niet in de praktijk in de etiketten van de in de handel zijnde producten is verwerkt, is een bereider van gemedicineerd halffabrikaat dan wel gemedicineerd voeder gerechtigd de definitieve etiketteringsvoorschriften te volgen.
2.
Het gemedicineerde voormengsel dan wel gemedicineerde halffabrikaat wordt aan de hoofdstroom van het diervoeder of het grondstoffenmengsel toegevoegd, zo dicht mogelijk voor of in de menger, maar na de hamermolen. Van toevoeging na de hamermolen kan worden afgeweken onder voorwaarde dat ten genoegen van het productschap aantoonbaar wordt gemaakt dat op minimaal gelijke wijze de kwaliteitseisen met betrekking tot gemedicineerd voeder worden gewaarborgd.
3.
De dagelijkse dosis van diergeneesmiddelen wordt opgenomen in een hoeveelheid gemedicineerd voeder die ten minste de helft van het dagrantsoen van de behandelde dieren beslaat, en bij herkauwers ten minste de helft van de dagelijkse behoefte aan niet-mineraal aanvullend diervoeder.
4.
In afwijking van artikel 2, tweede lid, van de wet, mogen voor de productie van gemedicineerde voeders bestemd voor uitvoer naar een andere Lidstaat, de aldaar toegelaten gemedicineerde voormengsels worden gebruikt. Elke voor uitvoer bestemde partij moet afzonderlijk en duidelijk identificeerbaar opgeslagen worden.
1.
De vergunninghouder is verplicht diergeneesmiddelen, gemedicineerde halffabrikaten, gemedicineerde voormengsels en gemedicineerde voeders op zodanige wijze op te slaan dan wel in voorraad te houden, dat een goede kwaliteit van de producten gewaarborgd is en dat zij gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden en dat verwarring met andere diergeneesmiddelen, toevoegingsmiddelen, gemedicineerde halffabrikaten, gemedicineerde voormengsels, grondstoffen, diervoeders of gemedicineerde voeders wordt vermeden.
2.
De vergunninghouder is verplicht alle voorschriften en instructies die voortvloeien uit deze verordening ter beschikking te stellen aan zijn personeel.
1.
De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de diergeneesmiddelen dan wel het gemedicineerde voormengsel uniform in het gemedicineerde halffabrikaat worden verwerkt.
2.
De vergunninghouder legt de proceskenmerken vast waarbij aantoonbaar ten genoegen van het productschap een uniforme menging als bedoeld in het eerste lid wordt gerealiseerd.
3.
De vergunninghouder is verplicht passende maatregelen vast te stellen en vast te leggen opdat een optimale bedrijfshygiëne is verzekerd en ongewenste vermenging van gemedicineerde halffabrikaten met diergeneesmiddelen door versleping, interne retourstromen dan wel anderszins zoveel als praktisch mogelijk is, wordt vermeden.
1.
De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de diergeneesmiddelen, het gemedicineerd voormengsel dan wel het gemedicineerde halffabrikaat uniform in het gemedicineerde voeder worden verwerkt.
2.
De vergunninghouder legt de proceskenmerken vast waarbij aantoonbaar ten genoegen van het productschap een uniforme menging als bedoeld in het eerste lid wordt gerealiseerd.
3.
De vergunninghouder is verplicht passende maatregelen vast te stellen en vast te leggen, opdat een optimale bedrijfshygiëne is verzekerd en ongewenste vermenging van diervoeders met diergeneesmiddelen dan wel gemedicineerde voeders, door versleping, interne retourstromen dan wel anderszins, zoveel als praktisch mogelijk is, wordt vermeden.
1.
De houder van een vergunning voor het bereiden van gemedicineerde halffabrikaten is verplicht in een register de recepturen en de handelsnaam van de gemedicineerde halffabrikaten vast te leggen, alsmede de data waarop de recepturen door de bevoegde functionaris zijn vastgesteld. In de receptuur dient het registratienummer van het te verwerken diergeneesmiddel weergegeven te zijn.
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid worden bewaard gedurende tenminste twee jaar vanaf de datum van de laatste aantekening.
Artikel 11
De vergunninghouder is verplicht de volgende aanduidingen op of aan de buitenzijde van de verpakking aan te brengen, of ingeval het gemedicineerde halffabrikaat in los gestorte vorm in de handel wordt gebracht op een begeleidend document te vermelden:
a. de woorden: "gemedicineerd halffabrikaat" alsmede de diersoort waarvoor het bestemd is;
b. de datum van minimumhoudbaarheid van het gemedicineerde halffabrikaat;
c. een mengvoorschrift ten behoeve van de productie van gemedicineerd voeder;
d. de naam van de bereider en het vergunningnummer of de plaats van vestiging van de bedrijfseenheid;
e. het netto gewicht;
f. het registratienummer van het verwerkte diergeneesmiddel dan wel gemedicineerde voormengsel;
g. het gehalte aan de in het gemedicineerde halffabrikaat door toevoeging van het diergeneesmiddel verwerkte werkzame stof(fen), al dan niet aangevuld met de naam van het diergeneesmiddel.
Artikel 12
De vergunninghouder is verplicht, onverminderd artikel 12 van het besluit, de volgende aanduidingen op of aan de buitenzijde van de verpakking aan te brengen, of ingeval het gemedicineerde voeder in los gestorte vorm in de handel wordt gebracht op een begeleidend document te vermelden;
a. de diercategorie waarvoor het gemedicineerde voeder is bestemd;
b. het registratienummer van het verwerkte diergeneesmiddel dan wel gemedicineerde voormengcel;
c. het gehalte aan en de naam van de in het gemedicineerde voeder door toevoeging van het diergeneesmiddel, gemedicineerde voormengsel dan wel gemedicineerd halffabrikaat verwerkte werkzame stof(fen);
d. de woorden: "wachttijd, zie attest";
e. de woorden: "op attest dierenarts".
Artikel 13
In afwijking van de artikelen 11 en 12 worden voor gemedicineerde halffabrikaten en gemedicineerde voeders die worden uitgevoerd naar andere landen dan de Lidstaten van de Europese Gemeenschap of staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte de volgende aanduidingen gebruikt:
a. EXPORT;
b. de woorden: "gemedicineerd halffabrikaat voor" onderscheidenlijk "gemedicineerd voeder voor" alsmede de diersoort waarvoor het bestemd is;
c. het gehalte aan en de benaming van de werkzame stoffen van het gebruikte diergeneesmiddel.
1.
Als met het transportmiddel, voorafgaand aan de belading met gemedicineerde halffabrikaten of gemedicineerde voeders, goederen zijn vervoerd die onverenigbaar zijn met het oog op de kwaliteit van het betreffende gemedicineerde halffabrikaten of het gemedicineerde voeder, dan dient het transportmiddel door de vergunninghouder gecontroleerd te worden en vervolgens zo nodig gereinigd. De ondernemer dient het betrokken personeel hieromtrent schriftelijk te instrueren.
2.
Gemedicineerd halffabrikaat dan wel gemedicineerd voeder dat wordt afgeleverd buiten Nederland dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften van het land van bestemming.
3.
De secretaris kan voor afleveringen buiten Nederland op verzoek een certificaat, waarvan een model is opgenomen in bijlage III , afgeven, ter verklaring dat het gemedicineerde halffabrikaat of het gemedicineerde voeder is bereid overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.
4.
De secretaris brengt, namens het bestuur, de kosten in verband met de afgifte van certificaten in rekening overeenkomstig de bepalingen van de Verordening PDV retributies diervoeders .
1.
De vergunninghouder is verplicht een inspectieprogramma vast te leggen en uit te voeren en zo nodig de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde te waarborgen dat de ingevolge artikel 8, tweede en derde lid, en artikel 9, tweede en derde lid, vastgelegde proceskenmerken gehandhaafd blijven en de gebruikte weeg- en doseerapparatuur adequaat functioneert.
2.
De voorzitter kan, namens het bestuur, bij besluit richtlijnen omtrent de aard en frequentie van de inspecties, bedoeld in het eerste lid, vaststellen.
3.
De resultaten van de inspecties worden zodanig geregistreerd en gearchiveerd gedurende ten minste twee jaar, dat achteraf verificatie mogelijk is.
Artikel 16
De voorzitter kan, namens het bestuur, bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen in deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen, voor zover de gezondheid van mens en dier en van het milieu zich hiertegen niet verzet.
Artikel 17
De besluiten van de voorzitter, bedoeld in artikel 15, tweede lid en artikel 16 worden bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treden op de tweede dag na die van bekendmaking in werking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
Artikel 18
De bepalingen van deze verordening gelden mede voor andere natuurlijke en rechtspersonen voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 19
Overtredingen van het bepaalde in artikel 4 tot en met 15 worden aangewezen als strafbare feiten.
1
Toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
1.
De Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector kan in voorkomend geval gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
2.
Het bepaalde in deze verordening geldt onverminderd het bepaalde in: -
Verordening PDV diervoeders 2003 -
Verordening PDV hygiënische productie en handel huisdiervoeders 2003
Artikel 22
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 23
De Verordening Vvr gemedicineerd voeder 1993 wordt ingetrokken.
Artikel 24
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003.
Den Haag, 12 februari 2003
voorzitter
secretaris