Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Verordening PDV financieringsheffing jaar 2006
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PDV financieringsheffing jaar 2006

Verordening van het Productschap Diervoeder van 9 november 2005, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2006 (Verordening PDV financieringsheffing jaar 2006)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 12 en 19 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
productschap : Productschap Diervoeder;
secretaris : secretaris van het productschap;
ondernemer : natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
landbouwhuisdieren : dieren, behorend tot soorten die normaal door de mens worden gevoederd, gehouden en gegeten (inclusief pelsdieren);
mengvoeders : mengsels van voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd voor vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende diervoeders;
voedermiddelen : producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd en de afgeleide producten van hun industriële verwerking, alsmede organische of anorganische stoffen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden gebruikt voor vervoedering, hetzij als zodanig, hetzij na bewerking, voor de bereiding van mengvoeders dan wel als dragers in voormengsels;
kunstmelkvoeders : mengvoeders die in droge staat of na oplossing in een bepaalde hoeveelheid vloeistof kunnen dienen voor de voeding van jonge dieren in aanvulling op of in plaats van de postcolostrale melk of voor de voeding van vleeskalveren;
huisdiervoeders : diervoeders, in de vorm van voedermiddelen of van mengvoeders, kennelijk als zodanig bestemd voor de voeding van honden en katten;
droge voeders : huisdiervoeders met een vochtgehalte van 14% of minder;
half-vochtige-voeders (semi-moist) : huisdiervoeders met een vochtgehalte van meer dan 14% en minder dan 60%;
vochtige voeders (moist) : huisdiervoeders met een vochtgehalte van 60% of meer;
vochtrijke voedermiddelen : voedermiddelen met een vochtgehalte van meer dan 15%;
droge voedermiddelen : voedermiddelen met een vochtgehalte van 15% en minder;
handelaar in voedermiddelen : de ondernemer die voedermiddelen in het verkeer brengt, verkoopt of aflevert voor zover deze niet door hemzelf zijn geproduceerd.
toevoegingsmiddelen : stoffen of preparaten die in diervoeding worden gebruikt teneinde: – de eigenschappen van de diervoeders voor dieren of van de dierlijke producten gunstig te beïnvloeden, of – te voldoen aan de voedingsbehoeften van de dieren, of de dierlijke productie te verbeteren, door in te werken op de maag- en darmflora of op de verteerbaarheid van de diervoeders, of – aan de voeding elementen toe te voegen die het makkelijker maken om bijzondere voedingsdoelen te bereiken of tegemoet te komen aan specifieke tijdelijke behoeften inzake voeding bij de dieren, of – door dierlijke uitwerpselen veroorzaakte hinder te voorkomen of te beperken, of de leefomgeving van de dieren te verbeteren.
1.
De handelaar in voedermiddelen is verplicht aan het productschap een heffing te betalen over de aflevering van de voedermiddelen in het binnenland, bedoeld in de bijlage .
De heffing betreft de voedermiddelen die rechtstreeks dan wel indirect via de tussenhandel worden afgeleverd aan veehouderijbedrijven en bedraagt voor:
2.
Op het in het eerste lid verschuldigde bedrag wordt in mindering gebracht het heffingsbedrag dat ten genoegen van het productschap aantoonbaar over de betrokken producten reeds eerder aan het productschap is afgedragen.
1.
De producent van gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders (met 15% vocht of minder) als bedoeld in bijlage I , is verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,139 per 1.000 kg product. De hoeveelheid die ten genoegen van het productschap aantoonbaar aan bereiders van mengvoeders wordt afgeleverd, is van deze heffing vrijgesteld.
2.
De producent van vochtrijke voedermiddelen als bedoeld in de bijlage is verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,159 per 1.000 kg droge stof.
3.
De ondernemer, die gedurende een kalenderjaar geen producten bereidt, genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, dient jaarlijks daaromtrent een informatieve verklaring in te dienen.
4.
Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant afgegeven verklaring te overleggen.
1.
De ondernemer die mengvoeders voor landbouwhuisdieren met uitzondering van kunstmelkvoeders voor kalveren produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,150 per 1.000 kg.
2.
De ondernemer die concentraten of voormengsels produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,139 per 1000 kg.
3.
De ondernemer die kunstmelkvoeders voor vleeskalveren produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,124 per 1.000 kg.
4.
De ondernemer die kunstmelkvoeders voor overige kalveren produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,139 per 1.000 kg.
5.
De ondernemer die huisdiervoeders produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen, welke bedraagt: -
voor droge voeders: € 0,124 per 1.000 kg;-
voor halfvochtige voeders (semi-moist): € 0,124 per 1.000 kg vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor 0,74;-
voor vochtige voeders (moist): € 0,124 per 1.000 kg vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor 0,23.
6.
De ondernemer die mengvoeders voor landbouwhuisdieren produceert, is verplicht over de in het binnenland afgeleverde hoeveelheid droge voedermiddelen als bedoeld in de bijlage , aan het productschap een heffing te betalen van € 0,193 per 1.000 kg product.
Artikel 5
De ondernemer die toevoegingsmiddelen en/of bijzondere stikstofhoudende producten produceert of in de handel brengt, is verplicht aan het productschap een heffing te betalen. De heffing bedraagt € 995 per onderneming.
Artikel 6
De heffingen bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 zijn bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het productschap, de door of vanwege het productschap uitgevoerde controles en voor de aan het Hoofdproductschap Akkerbouw en het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten te verlenen bijdrage.
1.
De ondernemer is verplicht binnen 2 maanden na afloop van ieder kwartaal door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap de voor de vaststelling van de heffing bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 benodigde gegevens te verstrekken. De Verordening PDV algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
2.
De ondernemer, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 is eveneens verplicht het opgavenformulier in te dienen, indien hij in het betrokken kwartaal geen mengvoeders, huisdiervoeders of voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel verhandeld.
3.
De ondernemer die gedurende een kalenderjaar geen mengvoeders, huisdiervoeders of voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel heeft verhandeld, moet jaarlijks in januari van het daaropvolgende jaar een daaromtrent informatieve verklaring indienen bij het productschap. Deze verklaring wordt tevens gebruikt als aanname voor het lopende jaar, zodat de opgaven ingevolge het eerste lid niet behoeven te worden gedaan.
4.
Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant afgegeven verklaring te overleggen.
5.
De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de Interne Auditdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw
a. ter controle van de in het eerste lid bedoelde opgave indien de in het vierde lid bedoelde accountantsverklaring niet afkomstig is van een registeraccountant;
b. ter controle van de in het derde lid bedoelde verklaring.
1.
Op verzoek van de heffingsplichtige kan de secretaris namens het bestuur in individuele gevallen beslissen tot afwijking van het model van het opgavenformulier bedoeld in artikel 7.
2.
Op verzoek van de heffingsplichtige die ingevolge deze verordening jaarlijks minder dan € 1.000,- aan het productschap verschuldigd is kan de secretaris namens het bestuur beslissen om in afwijking van artikel 7, eerste lid, jaarlijks een opgave met de voor de vaststelling van de heffing benodigde gegevens aan het productschap te verstrekken.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor het betreffende kwartaal ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
Indien het productschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
1.
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris van het productschap zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2.
Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.
Artikel 11
Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden.
Artikel 12
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 10 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2006, met uitzondering van de toepassing van de Verordening PDV algemene bepalingen 2003 .
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV financieringsheffing jaar 2006.
Den Haag, 9 november 2005
voorzitter
secretaris