Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Telling personeelsgegevens van de Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs (LOB) voor het jaar 2004
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De telformulieren
3. Procedure
4. Tijdsbalk telling
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Telling personeelsgegevens van de Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs (LOB) voor het jaar 2004

Telling personeelsgegevens van de Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs (LOB) voor het jaar 2004
1. Inleiding
Dit jaar zal conform vorig jaar een telling worden gehouden inzake de personele gegevens van de Landelijk Organen voor het Beroepsonderwijs (LOB). De Landelijke Organen noemen zich kenniscentra voor Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Het doel van deze telling is om gegevens te verzamelen voor het door de minister te voeren beleid voor de landelijke organen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en ten behoeve van de begrotingsvoorbereiding van het ministerie.
Hierbij informeer ik u over de procedure en de op te vragen gegevens van deze telling die in juli 2004 zal worden gehouden.
Met deze telling worden gegevens verzameld naar het peilmoment 1 maart 2004.
De gevraagde informatie is gebaseerd op Artikel 5.2.2. juncto bijlage 6, van het Uitvoeringsbesluit WEB (Stb. 1999, 368). De gele telformulieren waarop de informatie dient te worden ingevuld zullen u vóór 1 juli 2004 worden toegezonden.
2. De telformulieren
De telformulierenset bestaat uit een voorblad en een aantal telformulieren (afhankelijk van het aantal functies). Het voorblad CFI 54098-1 is voorbedrukt met:
1. Landelijk orgaan
het BRIN-nummer van het orgaan;
naam en adresgegevens van het landelijke orgaan, evenals ruimte voor de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon;
2. Ondertekening namens het bestuurDe telformulieren CFI 542098-2:
Op deze formulieren dienen de volgende gegevens te worden ingevuld inzake door OCenW bekostigd personeel:
Functie De code voor de functie die het personeelslid heeft.
  1 = directielid
  2 = middenmanagement of consulent
  3 = ondersteunend en beheerspersoneel.
  4 = beleidsmedewerker
  5 = overige
Type De aanduiding of de werknemer in vast of tijdelijk dienstverband is (uitzendkrachten worden niet opgenomen),
  Tijdelijk = 1
  Vast = 2
Schaal/ regelnr De salarisschaal met het regelnummer van het personeelslid, conform de CAO-LOB, RPBO.
Geslacht De aanduiding of het personeelslid een man of vrouw is.
  Man = 1
  Vrouw = 2
Geboortejaar Het jaar waarin het personeelslid geboren is.
Aantal Het aantal personen dat met een zelfde
personen combinatie op de regel van het formulier is opgenomen.
Fte’s De totale betrekkingsomvang van de geselecteerde personen, uitgedrukt in gehele normbetrekking.
Peildatum 1 maart 2004.

Per regel kunnen de gegevens van de functies en personen met eenzelfde combinatie van gegevens worden samengenomen. Veelal zal per regel echter slechts één persoon kunnen worden vermeld.
Ieder telformulier zal van een barcode worden voorzien, waardoor het formulier van een landelijk orgaan, tijdens de voortgang van het telproces, uniek is te identificeren. Met het oog op de controle en de tijdige verwerking van de gegevens wordt nadrukkelijk verzocht gebruik te maken van de door het ministerie voorbedrukte formulieren. Het gebruik van afwijkende modellen kan ernstige vertraging veroorzaken bij de registratie en controle van de gegevens.
Ruimte voor dagtekening en ondertekening door voorzitter en secretaris.
3. Procedure
Iedere Landelijk Orgaan voor het Beroepsonderwijs ontvangt vóór 1 juli 2004 een formulierenset en een toelichtingsbrochure ”Personeelstelling 2004 LOB”. De formulieren zullen geel gekleurd zijn.
Indien u op 7 juli 2004 de gele formulierenset nog niet heeft ontvangen, dient u direct contact op te nemen met het Informatie Centrum Onderwijs BVH (079-3232666). In de Brochure worden nadere instructies gegevens voor de invulling van de formulieren.
De gele formulierenset dient, ondertekend door het bevoegd gezag van het orgaan of een gemachtigde, uiterlijk 31 juli 2004 geretourneerd te zijn aan:
Centrale Financiën Instellingen
Unit GEG/GGV
Postbus 606
2700ML Zoetermeer.
De gegevens op de formulieren worden door Cfi verwerkt en gecontroleerd. Indien er onvolkomenheden worden geconstateerd worden de gegevens opgenomen op eengroen terugmeldingsformulier waarbij wordt aangegeven welke onvolkomenheden zijn geconstateerd.
De gegevens op het groene terugmeldingsformulier dienen in dat geval gecorrigeerd te worden waarna het terugmeldingsformulier, ondertekend door het bevoegd gezag of een gemachtigde, uiterlijk 15 september 2004 door Cfi moet zijn ontvangen.
Na verwerking van de correcties ontvangt elk landelijk orgaan een blauw overzichtsformulier waarop de geregistreerde gegevens zijn opgenomen. Dit blauwe formulier is bestemd voor de administratie van de ontvanger en behoeft niet te worden teruggestuurd.
Landelijke organen waarbij tijdens de controle geen onvolkomenheden worden geconstateerd ontvangen geen groen terugmeldingsformulier doch ontvangen direct het blauwe overzichtsformulier.
4. Tijdsbalk telling
Vóór 1 juli 2004
Verzending gele telformulierenset met toelichting1 augustus 2004
Uiterste datum waarop de gele telformulierenset door Cfi moet zijn ontvangen.19 augustus 2004
Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulierenset wordt verzonden, in het geval er onvolkomenheden zijn gesignaleerd.15 september 2004
Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulierenset door CFI moet zijn ontvangen.1 oktober 2004
Verzending blauwe overzichtsformulieren (indien er geen fouten zijn geconstateerd).
De
hoofddirecteur centrale financiën instellingen