Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de regeling
3. Begripsbepalingen
4. Bekendmaking zorginkoopbeleid en procedure van zorginkoop
5. Voldoende beschikbaarheid
6. Redelijke termijn voor bestudering
7. Bekendmaking van wijzigingen
8. Inwerkingtreding en citeerregel
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw

Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw
Ingevolge artikel 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels betreffende de wijze van totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot zorg of tarieven en betreffende de voorwaarden in die overeenkomsten.
1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgverzekeraars in de zin van artikel 1, onderdeel f, onder 1°, Wmg en zorgaanbieders in de zin van artikel 1, onderdeel c, Wmg.
2. Doel van de regeling
Deze regeling ziet op het proces waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot overeenkomsten komen. De regeling beoogt de transparantie van dit proces voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te vergroten.
3. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, onder 1° Wmg;
2. zorgaanbieder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c, Wmg.
4. Bekendmaking zorginkoopbeleid en procedure van zorginkoop
Zorgverzekeraars maken het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het kalenderjaar of de kalenderjaren waarvoor de zorginkoop zal plaatsvinden bekend. Deze informatie betreft in ieder geval:
1. de verschillende fasen waaruit de zorginkoop bestaat en de termijnen waarbinnen de zorgaanbieder onderscheidelijk de zorgverzekeraar in de verschillende fasen moeten reageren;
2. de bereikbaarheid van de zorgverzekeraar gedurende de zorginkoop;
3. het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar bij de zorginkoop hanteert;
4. de minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract;
5. in welke mate de zorgverzekeraar ruimte biedt voor innovatief zorgaanbod en, indien van toepassing, welke specifieke eisen de zorgverzekeraar stelt aan dergelijk innovatief zorgaanbod.
1.
De zorgverzekeraar is vanaf het publiceren van de informatie, genoemd in artikel 4, tot het moment waarop de contracten gesloten zijn voldoende beschikbaar voor vragen en opmerkingen van zorgaanbieders.
2.
De zorgaanbieder is vanaf de datum, bedoeld in artikel 4, aanhef, tot het moment waarop de contracten gesloten zijn voldoende beschikbaar voor vragen en opmerkingen van zorgverzekeraars.
6. Redelijke termijn voor bestudering
De zorgverzekeraar neemt in het tijdspad voor het zorginkoopproces een redelijke termijn op voor de zorgaanbieders om het voorstel te bestuderen en vragen te stellen.
1.
Indien de zorgverzekeraar een wijziging aanbrengt in de informatie zoals bekendgemaakt op grond van artikel 4, maakt hij dit tijdig bekend op dezelfde wijze waarop de bekendmaking van de eerdere informatie heeft plaatsgevonden.
2.
Wijzigingen na 1 april worden bij bekendmaking door de zorgverzekeraar gemotiveerd.
8. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 voor alle contracten die ingaan op 1 januari 2017 of een latere datum. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw’.