Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Britse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht en de erkenning van reisdocumenten, Londen, 01-04-1960
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
II
ANNEX 1
ANNEX 2
ANNEX 3
I
II
BIJLAGE I
BIJLAGE 2
BIJLAGE 3
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Britse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht en de erkenning van reisdocumenten, Londen, 01-04-1960

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Britse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht en de erkenning van reisdocumenten
(authentiek: en)
FOREIGN OFFICE, S.W. 1
No. TNN 3104/1
April 1, 1960.
Your Excellency,
I have the honour to inform Your Excellency that to facilitate travel between the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and British oversea dependent territories the Government of the United Kingdom are prepared to conclude an Agreement with the Netherlands Government in the following terms:
1. Subject to the provisions of paragraphs 4 and 5 below Netherlands citizens holding valid Netherlands passports shall be free to travel from any place whatever to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Channel Islands and the Isle of Man and to any of the territories named in Annex No. 1 to the present Note without the necessity of obtaining a visa.
2. Subject to the provisions of paragraphs 4 and 5 below, Netherlands citizens may enter and stay in the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Channel Islands and the Isle of Man, provided their stay does not exceed three months and is not for employment, if they hold a valid Netherlands 'Toeristenkaart' (Identiteitskaart) and a British 'Visitor's Card' examples of each of which are attached to this Note as Annex Nos. 2 and 3 respectively.
3. Subject to the provisions of paragraphs 4 and 5 below, British subjects and British Protected Persons holding valid passports bearing on the cover the inscription “British Passport” at the top, and at the bottom the inscription “United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” or “Jersey” or “Guernsey and its Dependencies” or “Federation of Rhodesia and Nyasaland” or the name of a British oversea dependent territory and inside the description of the holder's national status as “British Subject”, or “British Subject, Citizen of the United Kingdom and Colonies” or “British Subject, Citizen of the United Kingdom, Islands and Colonies” or “British Subject, Citizen of the State of Singapore” or “British subject, Citizen of the Federation of Rhodesia and Nyasaland” or “British Protected Person” shall be free to travel from any place whatever to the Netherlands without the necessity of obtaining a visa. However, British subjects and British Protected Persons wishing to proceed to the Netherlands for a stay exceeding three months should, before their departure, obtain a provisional residence authorisation from the competent Netherlands diplomatic or consular mission.
4. The provisions of paragraphs 1, 2 or 3 above shall not exempt Netherlands citizens proceeding to any British territory or British subjects or British Protected Persons proceeding to the Netherlands from the necessity of complying with, respectively, the laws and regulations of the British territory concerned, or of the Netherlands relating to the entry, residence (temporary or permanent) and employment or occupation of foreigners. Travellers who are unable to satisfy the competent authorities that they comply with these laws and regulations may be refused leave to enter or to land.
5. The right is reserved to the competent authorities of the Netherlands and of all British territories to refuse any person leave to enter or stay in the country concerned in any case where that person is regarded as undesirable by those authorities; or is otherwise ineligible under the general policy of the respective Governments relating to the entry or stay of aliens.
6. Each Government undertakes to take back to its territory at any time persons having entered the territory of the other Government under the terms of this Agreement.
7. Either Government may suspend the foregoing provisions in whole or in part temporarily for reasons of public order and/or national security and the suspension shall be notified immediately to the other Government through the diplomatic channel.
8. The present Agreement shall supersede the Agreement for the Reciprocal Abolition of Visas between the United Kingdom and the Netherlands Government concluded in London on the 21st of March, 1947.
9. As far as the Government of the Kingdom of the Netherlands is concerned the present Agreement shall for the time being only apply to the territory of the Kingdom in Europe. The Agreement may, however, be extended to any of the other Parts of the Kingdom by means of a written notification from the Government of the Kingdom of the Netherlands to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
10. If the Netherlands Government are prepared to accept the foregoing provisions I have the honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply in similar terms should be considered as placing on record the Agreement of the two Governments in this matter.
I have the honour to be, with the highest consideration,
Your Excellency's obedient Servant,
(For the Secretary of State)
(sd.) R. I. CALLENDER
His Excellency
Baron Adolph Bentinck,
etc., etc., etc.,
38, Hyde Park Gate,
S.W. 7.
a. The Agreement shall enter into force on the 10th of April, 1960, and shall remain in effect for a period of one year. Unless the Agreement is denounced by either Government at least two months before the expiry of this period, it shall thereafter remain in operation for an indefinite period, it being understood that either Government may at any time denounce the Agreement upon giving to the other six months' notice of their intention to do so.
b. Either Government may, subject to the provisions of subparagraph (a), terminate the application of the Agreement to any of the Parts of the Kingdom, referred to in Paragraph 9, and the territories named in Annex 1.
ROYAL NETHERLANDS EMBASSY LONDON
No. 6851.
1st April, 1960.
Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt of your Note No. TNN 3104/1 of today's date in which you were good enough to inform me that in order to facilitate travel between the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and British oversea dependent territories, the Government of the United Kingdom are prepared to conclude an agreement with the Netherlands Government in the following terms:
[Red: (zie nota I )]
On instructions from my Government I have the honour to confirm their agreement to the provisions set out in your letter which with the present reply shall be regarded as placing on record the agreement reached between the two Governments.
I have the honour to be,
Sir,
Your obedient Servant,
(sd.) A. BENTINCK
The Right Honourable
Selwyn Lloyd, C.B.E., T.D., Q.C., M.P.,
etc., etc., etc.
II
Aden
Bahamas
Barbados
Basutoland
Bechuanaland
Bermuda
British Guiana
British Honduras
British Solomon Islands
Brunei
Cyprus
Falkland Islands and Dependencies
Fiji
Gambia
Gibraltar
Gilbert and Ellice Islands
Jamaica (including Turks and Caicos Islands and Cayman Islands)
Kenya
Leeward Islands
Antigua
Montserrat
St. Kitts - Nevis - Anguilla
British Virgin Islands
Malta
Mauritius
North Borneo
Northern Rhodesia
Nyasaland
St. Helena
Sarawak
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Somaliland
Southern Rhodesia
Swaziland
Tanganyika
Trinidad and Tobago
Uganda
Windward Islands
Dominica
Grenada
St. Lucia
St. Vincent
Zanzibar.
(vertaling: nl)
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN S.W. 1
No. TNN 3104/1
1 april 1960.
Excellentie,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat, teneinde het reizigersverkeer tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland en afhankelijke Britse overzeese gebiedsdelen te vergemakkelijken, de Regering van het Verenigd Koninkrijk bereid is een Overeenkomst te sluiten met de Nederlandse Regering onder de volgende voorwaarden:
I
1. Met inachtneming van de bepalingen van de paragrafen 4 en 5 kunnen Nederlandse staatsburgers in het bezit van een geldig Nederlands paspoort, ongeacht hun plaats van herkomst, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, de Kanaal-eilanden en het eiland Man en elk der gebieden genoemd in Bijlage 1 bij deze Nota inreizen zonder verplicht te zijn zich vooraf van een visum te voorzien.
2. Met inachtneming van de bepalingen van de paragrafen 4 en 5 kunnen Nederlandse staatsburgers die in het bezit zijn van een geldige Nederlandse Toeristenkaart (Identiteitskaart) en een Britse „Visitor's Card”, waarvan modellen onderscheidenlijk als Bijlagen 2 en 3 bij deze Nota zijn gevoegd, het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, de Kanaal-eilanden en het eiland Man binnenkomen en er verblijven, mits hun verblijf de tijd van drie maanden niet te boven gaat en niet is bedoeld om arbeid in dienstverband te verrichten.
3. Met inachtneming van de bepalingen van de paragrafen 4 en 5 kunnen Britse onderdanen en onder Britse bescherming staande personen in het bezit van een geldig paspoort dat bovenaan de omslag het opschrift „British Passport”, en onderaan het opschrift „United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” of „Jersey” of „Guernsey and its Dependencies” of „Federation of Rhodesia and Nyasaland” of de naam van een afhankelijk Brits overzees gebiedsdeel draagt, en aan de binnenzijde de beschrijving van de nationale status van de houder als „British Subject”, of „British Subject, Citizen of the United Kingdom and Colonies”, of „British Subject, Citizen of the United Kingdom, Islands and Colonies” of „British Subject, Citizen of the State of Singapore” of „British subject, Citizen of the Federation of Rhodesia and Nyasaland” of „British Protected Person” bevat, ongeacht hun plaats van herkomst Nederland inreizen zonder verplicht te zijn zich vooraf van een visum te voorzien. Britse onderdanen en onder Britse bescherming staande personen, die zich naar Nederland willen begeven voor een langer verblijf dan 3 maanden, dienen zich evenwel voor hun vertrek via de bevoegde Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een voorlopige verblijfsvergunning te voorzien.
4. De bepalingen van de paragrafen 1, 2 en 3 ontheffen de Nederlandse staatsburgers die zich naar een Brits gebied begeven, of Britse onderdanen of onder Britse bescherming staande personen die zich naar Nederland begeven, niet van de verplichting te voldoen aan, onderscheidenlijk, de wetten en voorschriften van het betrokken Britse gebied of van Nederland betreffende binnenkomst, verblijf (tijdelijk of duurzaam) en het verrichten van arbeid in dienstverband of het uitoefenen van een bedrijf of beroep door vreemdelingen. Reizigers die niet ten genoegen van de bevoegde autoriteiten kunnen aantonen dat door hen aan deze wetten en voorschriften wordt voldaan, kan de toestemming tot binnenkomst worden geweigerd.
5. Aan de bevoegde Nederlandse autoriteiten en aan de bevoegde autoriteiten van alle Britse gebieden wordt het recht voorbehouden iemand de toestemming tot binnenkomst of verblijf te weigeren in ieder geval waarin deze persoon door deze autoriteiten als ongewenst wordt beschouwd, of op enige andere wijze ongewenst is in verband met het algemeen beleid van de onderscheidene Regeringen met betrekking tot de binnenkomst of het verblijf van vreemdelingen.
6. Elk der Regeringen verbindt zich te allen tijde personen die het grondgebied van de andere Regering overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst zijn binnengekomen, op haar grondgebied terug te nemen.
7. Elk der Regeringen kan de voorgaande bepalingen geheel of gedeeltelijk tijdelijk om redenen van openbare orde en/of van binnenlandse veiligheid schorsen en de schorsing wordt onmiddellijk langs diplomatieke weg ter kennis van de andere Regering gebracht.
8. Deze Overeenkomst vervangt de op 21 maart 1947 te Londen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Nederlandse Regering gesloten Overeenkomst betreffende de wederzijdse afschaffing van visa.
9. Wat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreft is deze Overeenkomst voorlopig alleen van toepassing op het Rijk in Europa. De Overeenkomst kan evenwel tot elk der andere delen van het Koninkrijk worden uitgebreid door middel van een schriftelijke mededeling van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland.
10. Indien de Nederlandse Regering bereid is de bovenstaande bepalingen te aanvaarden heb ik de eer voor te stellen, dat deze Nota en Uwer Excellentie's antwoord in eensluidende zin geacht zullen worden de Overeenkomst tussen de beide Regeringen vast te leggen.
Ik heb de eer te zijn, met de meeste hoogachting,
Uwer Excellentie's dienstwillige dienaar,
(voor de Minister van Buitenlandse Zaken)
(w.g.) R. I. CALLENDER
Zijner Excellentie
Baron A. Bentinck,
enz., enz., enz.
38, Hyde Park Gate,
S. W. 7.
a. De Overeenkomst zal op 10 april 1960 in werking treden en zal voor de tijd van één jaar van kracht blijven. Tenzij de Overeenkomst tenminste twee maanden voor het einde van deze periode door een van beide Regeringen wordt opgezegd, zal zij daarna voor onbepaalde tijd van kracht blijven, met dien verstande dat elk van beide Regeringen de Overeenkomst op ieder ogenblik kan opzeggen na de andere Regering zes maanden te voren in kennis te hebben gesteld van het voornemen daartoe.
b. Elk van beide Regeringen kan, met inachtneming van de bepalingen van lid a, de toepassing van de Overeenkomst op een der delen van het Koninkrijk, bedoeld in paragraaf 9, en op een der gebieden, genoemd in Bijlage 1, beëindigen.
AMBASSADE DER NEDERLANDEN LONDEN
No. 6851
1 april 1960.
Mijnheer,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw Nota No. TNN 3104/1 van heden, waarin U mij mededeelde dat, teneinde het reizigersverkeer tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland en afhankelijke Britse overzeese gebiedsdelen te vergemakkelijken, de Regering van het Verenigd Koninkrijk bereid is een Overeenkomst met de Nederlandse Regering te sluiten onder de volgende voorwaarden:
[Red: (zie nota I)]
In opdracht van mijn Regering heb ik de eer haar instemming te bevestigen met de bepalingen vervat in Uw brief, die met dit antwoord geacht zal worden de Overeenkomst die tussen de twee Regeringen is bereikt vast te leggen.
Ik heb de eer te zijn,
Mijnheer,
Uw dienstwillige dienaar,
(w.g.) A. BENTINCK
Zijner Excellentie
Selwyn Lloyd C.B.E., T.D., Q.C., M.P.
enz., enz., enz.
II
Aden
de Bahama-eilanden
Barbados
Basoetoland
Bechuanaland
de Benedenwindse eilanden
Antigua
Montserrat
St. Kitts-Nevis-Anguilla
de Britse Maagden-eilanden
de Bermuda-eilanden
de Bovenwindse eilanden
Dominica
Grenada
St. Lucia
St. Vincent
Brits-Guyana
Brits-Honduras
de Britse Salomons-eilanden
Brunei
Cyprus
de Falkland-eilanden eilanden en onderhorigheden
de Fidji-eilanden
Gambia
Gibraltar
de Gilbert- en Ellice-eilanden
Jamaica (met inbegrip van de Turks- en Caicos-eilanden en de Kaaiman-eilanden)
Kenia
Malta
Mauritius
Noord-Borneo
Noord-Rhodesië
Nyassaland
Oeganda
Serawak
de Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Somaliland
St. Helena
Swaziland
Tanganjika
Trinidad en Tobago
Zanzibar
Zuid-Rhodesië