Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit PA voorschriften bedrijfserosieplan 2008
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit PA voorschriften bedrijfserosieplan 2008

Besluit van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw, namens het bestuur, van 27 maart 2008 tot vaststelling van voorschriften betreffende bedrijfserosieplannen (Besluit PA voorschriften bedrijfserosieplan 2008)
De voorzitter van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 6, vierde lid van de verordening PA erosiebestrijding landbouwgronden 2008;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit namens het bestuur:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder: Verordening PA erosiebestrijding landbouwgronden 2008
a. verordening : en neemt over de in deze verordening gebruikte terminologie;
b. Bebouwing : gebouwen of bouwwerken die dienen als woning of bedrijfsruimte, waaronder niet begrepen bouwwerken van ondergeschikt belang of beperkte omvang, zoals schuilhutten, transformatorhuisjes, bushokjes en stalletjes;
c. infrastructuur : spoorwegen en wegen in beheer bij rijk en provincie;
d. werkingsjaar : de periode van oogst tot oogst.
Artikel 2
De ondernemer die een bedrijfserosieplan wil laten goedkeuren, is verplicht om de navolgende regels in acht te nemen.
1.
De ondernemer waardeert het bij zijn onderneming in gebruik zijnde areaal landbouwgrond, niet zijnde grasland, door het toekennen van de volgende punten:
a. 40 punten per hectare landbouwgrond in gebruik op meer dan 100 meter afstand bovenstrooms van bebouwing en infrastructuur;
b. 75 punten per hectare landbouwgrond in gebruik op minder dan 100 meter afstand bovenstrooms van bebouwing en infrastructuur;
c. 40 punten per hectare landbouwgrond in gebruik op minder dan 100 meter afstand bovenstrooms van bebouwing en infrastructuur, mits in gebruik voor de teelt van wintergranen;
d. 100 punten per hectare landbouwgrond in gebruik op minder dan 100 meter afstand bovenstrooms van bebouwing en infrastructuur, indien op 2 juli 2001 het perceel in gebruik was als grasland;
en totaliseert bovengenoemde waardering.
2.
Voor gronden in gebruik als grasland behoeven geen punten toegekend te worden.
1.
De ondernemer dient maatregelen te nemen, zodanig dat het conform artikel 3 berekende puntenaantal op bedrijfsniveau wordt bereikt.
2.
De in het eerste lid bedoelde maatregelen en de daarbij behorende waardering van punten zijn de volgende:
3.
Voor maatregelen die een waardering per hectare hebben, is de totale score per hectare maximaal 100 punten.
4.
Binnen 100 meter van bebouwing en infrastructuur dienen de maatregelen zoveel mogelijk ter plaatse te worden gerealiseerd.
5.
Buiten 100 meter van bebouwing en infrastructuur dienen de maatregelen zoveel mogelijk maatregelen te worden getroffen binnen kritieke locaties:
percelen steiler dan 5% (gemiddeld hellingspercentage per gewasperceel);
percelen waarin zich stroombanen bevinden (verwijzing naar kaart);
percelen langer dan 400 meter (2 – 5%) of 300 meter (5 – 18%).
6.
Landschapselementen hebben in praktijk vaak een wisselende maatvoering en hebben daarom een puntenwaardering in vierkante meters. De breedte van een landschapselement bedraagt minimaal 3 meter en maximaal 21 meter. De ondernemer kan hiervan gemotiveerd afwijken.
7.
De ondernemer mag voor het berekenen van de puntenscore in aanmerking nemen het verplichte areaal bodembedekkers, zoals bepaald in artikel 6, derde lid, onderdeel c van de verordening.
1.
Voor de opstelling en uitwerking van het bedrijfserosieplan dient de ondernemer gebruik te maken van standaardformulieren, die verkrijgbaar zijn bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).
2.
Voor de jaarlijkse actualisatie van het bedrijfserosieplan dient de ondernemer gebruik te maken van een logboek, dat eveneens verkrijgbaar is bij de LLTB.
3.
Bij het bedrijfserosieplan en het logboek dient een kopie van de McSharry kaart te worden bijgevoegd, waarop de percelen in gebruik bij het bedrijf duidelijk worden aangegeven, alsmede de vaste maatregelen worden ingetekend door middel van onderstaande symboliek.
1.
Het bedrijfserosieplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd, met gebruikmaking van het in artikel 5, tweede lid bedoelde logboek. Uiterlijk op 15 mei dient het logboek voor het lopende werkingsjaar te zijn opgemaakt.
2.
Mutaties dienen binnen twee weken in het logboek te worden verwerkt.
3.
De ondernemer is verantwoordelijk voor de instandhouding en goede werking van de aangelegde voorzieningen. Indien een teelttechnische maatregel mislukt, dan ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de ondernemer om vervangende maatregelen te treffen, waardoor binnen een zelfde werkingsjaar de puntentelling voldoende blijft.
4.
De ondernemer is bevoegd tezamen met één andere ondernemer waarmee een nauwe samenwerking bestaat een bedrijfserosieplan op te stellen, onder de voorwaarde dat één van de ondernemers als verantwoordelijke voor het bedrijfserosieplan wordt aangewezen.
Den Haag, 27 maart 2008
voorzitter