Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directie Financieel-Economische Zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op 26 januari 2018.
Besluit van het hoofd FEZ-Control van 12 juli 2011, nr. 3599515, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de eenheid FEZ-Control van het Ministerie van Algemene Zaken
Het hoofd FEZ-Control,
Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken;
Besluit:
1.
De aan de directeur Concerncontrol krachtens artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat volmacht en machtiging Algemene Zaken verleende bevoegdheden worden verleend aan de plaatsvervangend directeur Concerncontrol.
2.
De plaatsvervangend directeur Concerncontrol maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:
a. Bij afwezigheid van de directeur Concerncontrol;
b. In andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door de directeur Concerncontrol aan hem zijn toevertrouwd.
Artikel 2
Voornoemde bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:
a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;
b. aanvullende procedures en instructies van de directeur Concerncontrol.
1.
Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze,
(handtekening)
(naam)
(functie)
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:
(handtekening)
(naam)
(functie)
4.
Een document als bedoeld in het eerste en derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.
Artikel 4
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken 2009 van 2 maart 2010 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2011.
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directie Concerncontrol.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.
De Minister-President,
Minister
Hoofd FEZ-Control.