Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 1 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/179390, houdende verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken van 11 november 2015, kenmerk RVO_JZ_Inst 151015;
BESLUIT:
Artikel 1
Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken wordt mandaat en volmacht verleend tot:
a. het nemen van besluiten en het sluiten van overeenkomsten in het kader van de uitvoering van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieregelingen en -programma’s en andere regelingen; en
b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken wordt machtiging verleend tot:
a. het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de in artikel 1 bedoelde besluiten en overeenkomsten; en
b. het voeren van procedures bij de rechter over de in artikel 1 bedoelde besluiten en overeenkomsten.
Artikel 3
De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Een document waarin een besluit of overeenkomst als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, of handeling als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt vastgelegd of bevestigd, bevat in ieder geval een verwijzing naar het subsidieprogramma, de subsidieregeling of de andere regeling waarop het besluit, de overeenkomst of de handeling betrekking heeft.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien het subsidieprogramma, de subsidieregeling of de andere regeling tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu behoort, aan het slot:
‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,’
gevolgd door de functieaanduiding, naam en handtekening van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde functionaris.
3.
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien het subsidieprogramma, de subsidieregeling of de andere regeling tot de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu behoort, aan het slot:
‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,’
gevolgd door de functieaanduiding, naam en handtekening van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde functionaris.
Artikel 5
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen en besluiten op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van onderdeel C – milieu, achtste en twaalfde gedachtestreepje, van de bijlage bij dit besluit.
2.
Onderdeel C – milieu, achtste gedachtestreepje, van de bijlage bij dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Subsidieregeling emissiearme bestelauto’s voor gebruik in milieuzones in werking treedt.
3.
Onderdeel C – milieu, twaalfde gedachtestreepje, van de bijlage bij dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
4.
Dit besluit werkt terug tot en met 1 maart 2015, met uitzondering van onderdeel C – milieu, tweede, zevende, achtste en twaalfde gedachtestreepje, en onderdeel D – ruimte, eerste gedachtestreepje, van de bijlage bij dit besluit.
5.
Onderdeel C – milieu, tweede gedachtestreepje, en onderdeel D – ruimte, eerste gedachtestreepje, van de bijlage bij dit besluit werken terug tot en met 1 mei 2015.
6.
Onderdeel C – milieu, zevende gedachtestreepje, van de bijlage bij dit besluit werkt terug tot en met 1 november 2015.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen en besluiten op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister