Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit mandaat KPMG uitvoering uitkeringsregelingen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Mandaat
Artikel 3. Ondermandaat
Artikel 4. Voorlegging besluiten
Artikel 5. Ondertekeningsblok
Artikel 6
Artikel 7
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat KPMG uitvoering uitkeringsregelingen

Besluit mandaat KPMG uitvoering uitkeringsregelingen
De Minister van Defensie,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de Minister: de Minister van Defensie;
b. KPMG: KPMG Management Services B.V. gevestigd te Amstelveen;
c. uitkeringsregelingen: het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie en de Suppletieregeling gedeeltelijke arbeidsongeschikten sector Defensie .
1.
Ter uitvoering van de uitkeringsregelingen is KPMG bevoegd om namens de Minister
a. besluiten te nemen;
b. te beslissen op bezwaarschriften tegen de besluiten, genoemd in het eerste lid, met dien verstande dat degene die een besluit als bedoeld in het eerste lid heeft genomen niet ook de beslissing op het daartegen gerichte bezwaarschrift mag nemen;
c. in rechte op te treden indien tegen een besluit als bedoeld onder b, beroep wordt ingesteld;
d. voorlopig hoger beroep of voorlopig cassatie in te stellen;
e. hoger beroep of cassatie in te stellen tegen rechterlijke uitspraken, met dien verstande dat KPMG deze bevoegdheden niet uitoefent dan na verkregen instemming van de Minister indien het een zaak betreft met een kennelijk aanzienlijk of rechtspositioneel belang;
f. het schriftelijk verlenen van ondermandaat bij KPMG in dienst zijnde functionarissen.
2.
De bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, onder b, omvat tevens de bevoegdheid om een hoorprocedure in te richten conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht .
3.
KMPG informeert de Minister over bezwaarschriften, beroepschriften en rechterlijke uitspraken waarin de rechtsgeldigheid van de toegepaste regeling of van onderdelen daarvan ter discussie wordt gesteld.
1.
KPMG kan ten aanzien van het in het vorige artikel genoemde bevoegdheden schriftelijk ondermandaat verlenen aan bij KPMG in dienst zijnde functionarissen.
2.
KPMG houdt een register bij van de namen van deze functionarissen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het ondermandaat.
1.
KPMG legt een voorgenomen besluit aan de Minister voor indien KPMG
a. gerede twijfels heeft over de toepassing van een uitkeringsregeling in een individueel geval vanwege de daaraan verbonden beleidsmatige of financiële gevolgen voor het Ministerie van Defensie, of;
b. KPMG vermoedt dat van het besluit een ongewenste precedentwerking uitgaat.
2.
In de overige gevallen legt KPMG een voorgenomen besluit niet voor aan de Minister.
Artikel 5. Ondertekeningsblok
De stukken die op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:
DE MINISTER VAN DEFENSIE
VOOR DEZE,
(de functie van de ondertekenaar)
(handtekening en naam van de functionaris)
Artikel 6
Het mandaatbesluit dat betrekking heeft op de uitvoering van de uitkeringsregelingen door Loyalis Maatwerk Administraties B.V. wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 april 2011.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De
Minister
de Hoofddirecteur Personeel,
Luitenant-generaal