Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL subsidieverstrekking Life Science and Health en Gezond Ouder Worden
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL subsidieverstrekking Life Science and Health en Gezond Ouder Worden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2010, nr. GMT/IB 3010709, houdende verlening van mandaat en machtiging aan Agentschap NL
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelezen de instemming van de algemeen directeur van het Agentschap NL van 14 juni 2010;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. Agentschap NL: baten-lastendienst van het Ministerie van Economische Zaken, bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap NL;
c. algemeen directeur: algemeen directeur van het Agentschap NL;
d. FES: Fonds Economische Structuurversterking.
Artikel 2
De algemeen directeur heeft mandaat tot het verstrekken van subsidies op grond van de Kaderwet VWS-subsidies voor zover het gaat om bestedingen uit het FES ten behoeve van Life Sciences and Health en Gezond Ouder Worden en mandaat tot het beslissen op bezwaarschriften voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
1.
De algemeen directeur is gemachtigd tot het afdoen van stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 2.
2.
De algemeen directeur is gemachtigd ten aanzien van verweer- en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures, gericht tot een administratieve rechter, ten behoeve van het vertegenwoordigen van de minister in administratiefrechtelijke procedures bij de administratieve rechter en tot het afdoen van alle stukken die daarop betrekking hebben.
1.
De algemeen directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat en machtiging aan onder hem ressorterende functionarissen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.
2.
Besluiten tot verlening van ondermandaat en machtiging worden in afschrift gezonden aan de Directeur Bestuursondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het centraal register, bedoeld in artikel 17 van de Mandaatregeling VWS.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL subsidieverstrekking Life Science and Health en Gezond Ouder Worden.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister