Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Soesterberg
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Soesterberg

Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Soesterberg
De minister van Defensie,
Handelende na overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
Overwegende dat het militaire luchtvaartterrein Soesterberg door de staatssecretaris van Defensie is aangewezen op grond van de Luchtvaartwet;
Overwegende dat rond het militaire luchtvaartterrein Soesterberg door de staatssecretaris van Defensie in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op grond van de Luchtvaartwet een geluidszone is vastgesteld;
Overwegende dat in de brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer d.d. 16 september 2003 (kamerstuk 29200 X 4), in het Structuurschema Militaire Terreinen 2 (kamerstuk 28114 16) en in de Nota Ruimte (kamerstuk 29435 154) de beëindiging van de militaire functies van het militaire luchtvaartterrein Soesterberg is aangekondigd;
Overwegende dat de militaire functies van het militaire luchtvaartterrein Soesterberg zijn beëindigd;
Gelet op artikel 29, eerste lid van de Luchtvaartwet;
Besluit:
1.
Het besluit van de staatssecretaris van Defensie tot het aanwijzen van het militaire luchtvaartterrein Soesterberg nr. 260.023/F van 8 juni 1961 (Stcrt. nr. 118), zoals gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk Besluit nr. 42 van 3 juli 1962 (Stcrt. nr. 185), wordt ingetrokken.
2.
Het besluit van de staatssecretaris van Defensie tot het vaststellen van de geluidszone rond het militaire luchtvaartterrein Soesterberg nr. MG93019049/MG93019055 van 22 maart 1993 (Stcrt. nr. 61), nadien gewijzigd door een voorlopige voorziening van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 november 2004 nr. 200403892/1, wordt ingetrokken.
Artikel 2
Aan degene die door dit besluit schade lijdt of zal lijden, wordt op verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toegekend, voor zover die schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet, of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Soesterberg.
Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en in de daarvoor in aanmerking komende plaatselijke bladen, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar.
Een exemplaar van dit besluit wordt gezonden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de besturen van de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest en Zeist, de commissie bedoeld in artikel 28 van de Luchtvaartwet, alsmede aan:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Verkeer en Waterstaat;
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken;
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Leefomgevingskwaliteit;
Ministerie van Financiën, Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf directie West;
Ministerie van Financiën, Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf directie Ontwikkeling;
Luchtverkeersleiding Nederland;
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart;
Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen.
Den Haag, 28 oktober 2011
De
minister