Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Overlegplatform Bouwregelgeving
Artikel 2. Samenstelling overlegplatform
Artikel 3. Deelnemers overlegplatform
Artikel 4. Juridisch-technische commissie
Artikel 5. Geheimhouding
Artikel 6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 4 december 2014.
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 juni 2003, nr. MJZ2003057358, houdende instelling van het Overlegplatform Bouwregelgeving
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Besluit:
1.
Er is een Overlegplatform Bouwregelgeving, hierna te noemen: overlegplatform, dat ten doel heeft:
a. het uitwisselen van informatie over nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van bouwvoorschriften;
b. het doen van aanbevelingen met betrekking tot de nadere invulling van de (bouwparagraaf van de) Woningwet , het Bouwbesluit 2012 en aanverwante regelgeving;
c. het doen van aanbevelingen met betrekking tot de resultaten van onderzoekingen die zijn uitgevoerd in het kader van de aan het parlement toegezegde evaluatie van de bij of krachtens de Woningwet gegeven voorschriften, en de voorgenomen herziening van de bouwparagraaf van de Woningwet ; en
d. het doen van aanbevelingen met betrekking tot de resultaten van overige onderzoekingen die zijn uitgevoerd op het terrein van de kwaliteit van gebouwen.
2.
Het overlegplatform komt drie- of viermaal per jaar bijeen; de vergaderfrequentie wordt afgestemd op de momenten om tot aanpassing van regelgeving te komen. Een overleg mondt uit in een advies aan de verantwoordelijke bewindspersoon van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over vraagstukken op het terrein van de bouwregelgeving en overige kwaliteitsaspecten van gebouwen in het algemeen en alle wijzigingen van de regelgeving op dit terrein in het bijzonder.
1.
Het overlegplatform bestaat uit een onafhankelijke technisch voorzitter en vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau van belangenorganisaties van ontwerpende, uitvoerende en toeleverende bouw alsmede woonconsumentenorganisaties en handhavers.
2.
De voorzitter van het overlegplatform wordt benoemd door de Directeur-Generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
3.
Elke organisatie of instantie, die aan het overlegplatform deelneemt, wijst op uitnodiging van de Directeur-Generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een afgevaardigde aan alsmede een plaatsvervanger voor die afgevaardigde.
4.
In het secretariaat van het overlegplatform wordt voorzien door het Directoraat-Generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
1.
In het overlegplatform zijn in elk geval vertegenwoordigd:
a. Aedes, vereniging van woningcorporaties,
b. Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB),
c. Bond van Nederlandse Architecten (BNA),
d. Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad),
e. Federatie van Energiebedrijven in Nederland (EnergieNed),
f. Federatie Welstand,
g. Landelijk Contact van de adviescommissies woningbouw en woonomgeving (LC VAC),
h. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
i. MKB-Nederland,
j. Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB),
k. Nederlandse Woonbond,
l. Organisatie van Advies- en Ingenieursbureaus (ONRI),
m. UNETO-VNI, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel,
n. Vereniging Eigen Huis (VEH),
o. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
p. Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom),
q. Vereniging Stadswerk Nederland (VSN), en
r. Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN).
2.
De agendaleden van het overlegplatform zijn in elk geval:
a. Garantie-instituut Woningbouw (GIW),
b. Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud,
c. Interprovinciaal Overleg (IPO),
d. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
e. Ministerie van Defensie,
f. Ministerie van Economische Zaken,
g. Ministerie van Justitie,
h. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
i. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
j. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
k. Ministerie van Verkeer en Water-staat,
l. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
m. Nederlands Normalisatie-instituut NEN-Bouw,
n. Raad voor Accreditatie,
o. Stichting Bouwkwaliteit (SBK),
p. Stichting Duurzame Energie Koepel,
q. TNO Bouw,
r. Unie van Waterschappen,
s. Vereniging FME-CWM, en
t. Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).
3.
Tot het overlegplatform kunnen vertegenwoordigers van andere dan de in het eerste en tweede lid genoemde organisaties en instanties worden toegelaten. Een daartoe strekkend verzoek wordt gericht aan de Directeur-Generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Alvorens te beslissen, hoort deze de voorzitter van het overlegplatform.
1.
Het overlegplatform heeft een commissie die de juridisch-technische zaken, verband houdend met de in artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c en d, genoemde doelstellingen, ten behoeve van de plenaire vergadering van het overlegplatform inhoudelijk voorbereidt.
2.
De commissie bestaat uit personen die afkomstig zijn uit organisaties en instanties die aan het overlegplatform deelnemen. De leden van de commissie dienen vooraf bij de voorzitter te worden aangemeld. De voorzitter kan vertegenwoordigers van bij de bouw betrokken organisaties of instanties die niet aan het overlegplatform deelnemen, als deskundige toelaten tot de bijeenkomsten van de commissie.
3.
De voorzitter van de commissie wordt aangewezen door de Directeur-Generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
4.
In het secretariaat van de commissie wordt voorzien door het Directoraat-Generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Artikel 5. Geheimhouding
Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van het overlegplatform, de daaronder ressorterende commissie, bedoeld in artikel 4, of de hieruit voortkomende ad hoc werkgroepen, en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2003.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 juni 2003
De
Minister