Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit instelling interventieteam veiligheid en jeugd 2005
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit instelling interventieteam veiligheid en jeugd 2005

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 11 maart 2005, nr. DDS 5337205 tot instelling van het interventieteam veiligheid en jeugd
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
b. het interventieteam: het interventieteam veiligheid en jeugd,
bedoeld in artikel 2, eerste lid;
c. de drie andere interventieteams: het interventieteam toegankelijkheid; het interventieteam interetnische spanningen; het interventieteam relationele druk en geweld;
d. FORUM: het Instituut voor multiculturele ontwikkeling te Utrecht.
1.
Er is een interventieteam veiligheid en jeugd.
2.
Het interventieteam wordt ingesteld voor de duur van twee jaar.
Artikel 3
Het interventieteam heeft tot taak:
a. het signaleren van ontwikkelingen aangaande het thema veiligheid en jeugd en het jaarlijks schriftelijk rapporteren over deze ontwikkelingen aan de minister;
b. het brengen van bezoeken aan en het voeren van overleg met gemeenten, instellingen of gemeenschappen waar zich problemen rondom dit thema voordoen, waarbij het interventieteam – in het geval één van de bij de problemen betrokken partijen daarom vraagt – bemiddelt tussen bedoelde partijen en deze partijen voorstellen doet om de problemen niet verder te laten escaleren, te voorkomen, dan wel op te lossen;
c. het gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen aan gemeenten, instellingen of gemeenschappen voor de aanpak en oplossing van problemen rondom dit thema;
d. het stimuleren van contacten tussen en binnen de verschillende etnische groepen en van contacten tussen bedoelde groepen en gemeenten en relevante instellingen.
1.
Het interventieteam bestaat uit een voorzitter en ten minste zes en ten hoogste acht andere leden.
2.
Tot lid van het interventieteam zijn met ingang van 20 december 2004 benoemd:
de heer drs. P. Lankhorst, voorzitter
de heer M. Azzougarh
de heer G.S. Bonevacia
mevrouw A. Charles
de heer H. El Maimouni
mevrouw C. de Groot
mevrouw mr. M. Labots
de heer mr. B. Poelert
3.
In het geval een lid van het interventieteam bij de besluitvorming of bij een activiteit van het interventieteam persoonlijk betrokken is of een persoonlijk belang heeft, onthoudt dat lid zich van deelname aan de bedoelde besluitvorming of activiteit.
4.
In het geval een lid van het interventieteam niet langer zitting wenst te nemen in het interventieteam, informeert de voorzitter de minister hierover. De minister benoemt een nieuw lid na overleg met het interventieteam.
5.
De leden hebben op persoonlijke titel zitting in het interventieteam.
6.
Het interventieteam kan zich doen bijstaan door andere (rechts)personen.
Artikel 5
Het interventieteam wordt organisatorisch, financieel en inhoudelijk bij de werkzaamheden bijgestaan door FORUM. Aan het interventieteam is minimaal één zogenoemde ‘inhoudelijk ondersteuner’ toegevoegd in de functie van secretaris.
1.
Het interventieteam is inhoudelijk en qua werkwijze onafhankelijk en de besluitvorming hieromtrent binnen het interventieteam is bindend.
2.
De financiële eindverantwoordelijkheid met betrekking tot het interventieteam en diens werkzaamheden ligt bij FORUM.
3.
De organisatorische eindverantwoordelijkheid met betrekking tot het interventieteam en diens werkzaamheden ligt bij FORUM.
4.
FORUM heeft op basis van het Plan van Aanpak Interventieteams een daarbij behorende begroting opgesteld voor twee jaar, welke door de minister is gehonoreerd bij beschikking, d.d. 4 december 2003, kenmerk 5259809.
1.
Het interventieteam brengt tweemaal, te weten uiterlijk 1 januari 2006 en 1 januari 2007, over de voorliggende periode aan de minister een inhoudelijk verslag uit over de uitvoering van de werkzaamheden. Deze rapportages worden samen met die van de drie andere interventieteams door FORUM aangeboden.
2.
FORUM brengt uiterlijk 1 april 2007 een financieel verslag uit over de besteding van het bedrag, bedoeld in artikel 6, derde lid. FORUM maakt per activiteit, zoals aangegeven in het Plan van Aanpak Interventieteams, inzichtelijk welke uitgaven zijn gedaan.
1.
Op grond van het Vergoedingenbesluit adviescolleges (1997) ontvangen de leden van het interventieteam vacatiegeld van € 125,00 per bijgewoonde vergadering of andere activiteit in lijn met de besluitvorming van het interventieteam.
2.
De leden van het interventieteam hebben in overeenstemming met het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfskosten.
3.
Vacatiegelden en de reis- en verblijfskosten worden uitbetaald door FORUM op basis van de begroting, bedoeld in artikel 6, derde lid.
Artikel 9
De archiefbescheiden van het interventieteam worden na het staken van de activiteiten door het interventieteam of, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, opgeborgen in het archief van FORUM.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 december 2004.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling interventieteam veiligheid en jeugd 2005.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister