Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 21 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 20 november 2013.

Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007

Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Gelet op artikel 41 en artikel 68 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007,125);
Besluit:
Wgb: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125);
Aflevertermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog op de markt mogen worden gebracht;
Opgebruiktermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog in voorraad mogen worden gehouden en gebruikt mogen worden.
Artikel 2
De toelatingsbesluiten van de in de bijlage I en II opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden ingetrokken omdat er met betrekking tot deze middelen aanwijzingen bestaan dat niet langer wordt voldaan aan de bij of krachtens artikel 28 of artikel 49 Wgb gestelde toelatingsvoorwaarden.
Artikel 3
De intrekkingbesluiten van in bijlage III en IV opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden herroepen en daarvoor in de plaats worden de toelatingsbesluiten van de in deze bijlage genoemde gewasbeschermingsmiddelen en biociden ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. Een intrekkingbesluit betreffende een afgeleide of parallelle toelating op basis van de in de eerste volzin ingetrokken toelating wordt eveneens herroepen.
Artikel 4
Voor de in de bijlage I , II , III en IV opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt een aflevertermijn vastgesteld voor de periode vanaf de datum dat dit besluit in werking treedt tot en met 12 maanden daarna.
Artikel 5
Voor de in de bijlage I , II , III en IV opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt een opgebruiktermijn vastgesteld voor de periode vanaf de datum dat dit besluit in werking is getreden tot en met 18 maanden daarna.
Artikel 6
Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een aanduiding ‘#’ is vermeld is in afwijking van artikel 4 geen aflevertermijn vastgesteld.
Artikel 7
Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een aanduiding ‘#’ is vermeld is in afwijking van artikel 5 geen opgebruiktermijn vastgesteld.
Artikel 8
Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een datum is vermeld is in afwijking van artikel 4 en artikel 6 een aflevertermijn vastgesteld tot uiterlijk de vermelde datum.
Artikel 9
Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een datum is vermeld is in afwijking van artikel 5 en artikel 7 een opgebruiktermijn vastgesteld tot uiterlijk de vermelde datum.
Artikel 10
Een op grond van artikel 25d Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van rechtswege toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide, met een werkzame stof die tussen 1 oktober 2007 en de datum waarop de Wgb in werking treedt, bij communautaire maatregel als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a van de Wgb is geplaatst op een bijlage van richtlijn 91/414/EEG of richtlijn 98/8/EG, wordt beoordeeld aan de hand van het HTB 0.2.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Wageningen, 30 november 2007
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden , De
voorzitter