Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerkers centrale opvang regiopolitie Zaanstreek-Waterland 2000
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 27 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 26 augustus 2003.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerkers centrale opvang regiopolitie Zaanstreek-Waterland 2000

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerkers centrale opvang regiopolitie Zaanstreek-Waterland 2000
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaat,
Gelezen het verzoek van de regiopolitie Zaanstreek-Waterland, Unit Ondersteunende Taken, d.d. 29 september 2000 en het daaropvolgende advies van de hoofdofficier van justitie te Haarlem dd. 18 oktober 2000;
Gelet op: artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering; artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten; het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 3, 1e lid, onder b , van de Politiewet 1993 , werkzaam als medewerker centrale opvang bij de regiopolitie Zaanstreek-Waterland zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van alle strafbare feiten.
De opsporingsbevoegdheid dient te worden beperkt tot het opmaken van processen-verbaal van aangifte van strafbare feiten en daarmee verband houdende getuigenverklaringen.
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de politieregio Zaanstreek-Waterland.
1.
Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 75 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Haarlem.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Korpschef van de politieregio Zaanstreek-Waterland.
1.
De Korpschef van regiopolitie Zaanstreek-Waterland brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot de onder diens verantwoordelijkheid werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Minister van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de staatscourant waarin het is geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerkers centrale opvang regiopolitie Zaanstreek-Waterland 2000.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en het Algemeen Politieblad.
Den Haag, 22 december 2000
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
het
hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen, wnd.