Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2002
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Let op. Deze wet is vervallen op 2 april 2004. U leest nu de tekst die gold op 1 april 2004.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2002

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2002
De Minister van Justitie,
Gelezen het verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 11 december 2001, kenmerk PO/2001/82710;
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, van Verkeer en Waterstaat, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. buitengewoon opsporingsambtenaar:
de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;
b. Arbeidsinspectie:
de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 2
Maximaal 600 ambtenaren werkzaam bij de Arbeidsinspectie en belast met de opsporing van strafbare feiten zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens:
a. de Arbeidsomstandighedenwet 1998 ;
b. de Arbeidstijdenwet ;
c. de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ;
d. de Kernenergiewet ;
e. de Wet arbeid vreemdelingen ;
f. de Wet milieugevaarlijke stoffen ;
g. de Warenwet ;
h. de Stoomwet ;
i. de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ;
j. het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 ;
k. de Wet op de ondernemingsraden ;
l. de Wet goederenvervoer over de weg ;
m. de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart ;
n. de artikelen 161sexies, 161septies, 177, 177a, 179 , 180, 181 , 182, 184, 185, 189, 197, 197a, 197b, 197c, 197d, 199, 225 , 226 , 227, 227a, 227b, 231 , 266, 307 , 308 , 323a, 350a, 350b, 362, 363, 435, onder ten vierde, en 447b van het Wetboek van Strafrecht, voor zover dit feit van belang is voor de uitoefening van zijn functie;
o. de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen .
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Den Haag.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.
Artikel 5
De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie brengt jaarlijks vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de Arbeidsinspectie aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de Arbeidsinspectie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 6
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 1996 wordt ingetrokken.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 6 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid, tot daarover nader zal zijn beslist of tot uiterlijk één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het onderhavige besluit geacht akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit te zijn, met dien verstande dat de opsporingsbevoegdheid beperkt wordt tot de in artikel 3 van dit besluit genoemde strafbare feiten.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2002.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.
Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, postbus 20301, 2500 EH, Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.
Den Haag, 19 december 2001
De van Justitie ,
Minister
Namens deze,
De Directeur-Generaal Rechtshandhaving,