Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | JBmatch.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Aanwijzingsbesluit leden commissie Evaluatie Politiewet 2012
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Leden
Artikel 3. Vergoeding
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit leden commissie Evaluatie Politiewet 2012

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 oktober 2013, houdende de aanwijzing van de leden van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 (Aanwijzingsbesluit leden commissie Evaluatie Politiewet 2012)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 4 van de Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012, op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en op artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. commissie: commissie Evaluatie Politiewet 2012, bedoeld in artikel 2, van de Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012;
b. ministerie: ministerie van Veiligheid en Justitie.
Artikel 2. Leden
Tot leden van de commissie worden benoemd:
Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan, tevens voorzitter
Mr. P.J. Gortzak
Prof. dr. P. ’t Hart
Drs. W.J. Kuijken
Prof. dr. F.L. Leeuw
Prof. dr. S. van Thiel
Generaal b.d. P. J. M. van Uhm
1.
Aan de leden wordt een vergoeding per vergadering toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies . De vergoeding per vergadering bedraagt voor elk lid 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
2.
De voorzitter ontvangt daarenboven per vergadering een toeslag van 30% van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.
3.
Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.
4.
De leden kunnen afzien van de vergoeding zoals bedoeld in het eerste lid.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit vervalt met het opheffen van de commissie Evaluatie Politiewet 2012.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit leden commissie Evaluatie Politiewet 2012.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister